Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

15-åringers opplevelser av overvekt hos jevnaldrende, en fenomenologisk-hermeneutisk studie

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Reidun Rognsaa | Svein-Tore Dreyer Fredriksen

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 7;
Issue: 1;
Start page: 49;
Date: 2011;
Original page

Keywords: overvekt | ungdom | helse | ungdomskultur | fenomenologisk-hermeneutikk

ABSTRACT
Hensikten med denne studien er å studere hvordan 15-åringer opplever overvekt hos jevnaldrende. Datamaterialet består av dybdeintervju med syv ungdommer. Det er benyttet fenomenologisk-hermeneutisk analyse. Ungdommene opplever å stå i en posisjon mellom makt og avmakt. I denne mellomposisjonen framkommer det at ungdommene distanserer seg ved hjelp av relasjonell makt, men samtidig setter de seg selv i en avmaktssituasjon i forhold til ungdomskulturens spilleregler. Ungdommene moraliserer ved å skape en situasjon hvor de underkjenner overvektige, samtidig mangler de ytterligere sanksjoneringsmuligheter. Rangordninger skapes gjennom at ungdommene degraderer overvektige, men de må selv også innordne seg i egen kultur. Ungdommene fratar overvektige sitt menneskeverd gjennom å redusere menneskelige egenskaper og gjør dem til objekt. Gjennom denne objektiviseringen setter de seg selv utenfor det å få tak i overvektiges refleksjons- og erfaringsgrunnlag.  
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?