Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

18. YY.'da İstanbul Esnafının Sorunları
The Problems Of The Merchants In The 18th Century

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Aslıhan NAKİBOĞLU | Bengü Doğangün YASA

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 7;
Start page: 363;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Ottoman Empire | Craft Osmanlı İmparatorluğu | Esnaf

ABSTRACT
Provisioning denotates feeding, nourishing, nursing. When theworld history is taken into account, providing food and raw material tothe cities has been a crucial problem for the states and pre-capitalistcommunities. The increase in the population in the cities had made theproblems of provisioning even worse which caused crises ofprovisioning.Provisioning of İstanbul has always been essential to the OttomanEmpire. The economic view of the Empire leaned on to three principlesÇProvisioning, traditionalism and fiscalism in which provisioning wasseen as the key among the others.Provisioning in Ottoman Empire was based on the consumer,therefore the Empire followed a economic policy which has protected theconsumer and the producer against prices. State intervened the marketfrom the production of the good until it hasreached the consumer. Thepurpose was to control the market. Fixed price system was alsoemerged because of the provisioning. The provisioning policy of theEmpire was to put export prohibition to the wheat, to monitor thedistribution of food to hte whosalers and merchants, to determine thethe fix price to prevent the price speculations and to ban the stockpilingİstanbul was very crucial to the Empire as the capital and theregulator of the social order. Therefore the empire had undertaken the provisioning of İstanbul. Since, provisioning was important economical and political stances, empire did not leave the market alone but intervene it which means, Empire had worked full force with its all units related to production and distrıbution to prevent its people from famine, poverty and expensiveness. This had continued untill the 18th century. In the 18th century, provisioning problems, smuggled good, hardships to control the fixed price policy and the disagreements between the merchants of İstanbul and its surrounding region had become the agendaIn this study, the problems related to the topics such as the commerce between the merchants of İstanbul in the 18th century, codes of fixed price and production based on the book titled“İstanbul Ahkâm Defterleri: İstanbul Esnaf Tarihi 2” will be analyzed. Sözlük anlamı olarak İaşe; Yedirme, içirme, besleme ve bakma anlamlarına gelmektedir. Dünya tarihine bakıldığında, devletlerde ve tüm kapitalizm öncesi toplumlarda kentlerin gıda ve hammadde kaynaklarını karşılamak önemli bir problem olmuştur. Kentlerin nüfus artışı ülkelerde iaşe problemlerinin daha da büyümesine yol açmıştır. Bu ise zaman zaman iaşe bunalımlarına sebep olmuştur.Osmanlı imparatorluğu’nda istanbul’un iaşesi de her zaman önemli bir konu olmuştur. İmparatorluğ’un iktisadi dünya görüşü üç temel ilkeye dayanmıştır. İaşe (provizyonizm), gelenekçilik ve fiskalizmdir. İaşe ilkesi Osmanlı iktisat politikasının en önemli ilkesi olarak değerlendirilmektedir.Osmanlı İmparatorluğunda iaşe ilkesi ,tüketici açısından olaylara yaklaşmıştır.Osmanlı imparatorluğu ,tüketici ve üreticiyi fiyatlar karşısında koruyan bir iktisat politikası takip etmiştir.Malın üretiminden malın tüketiciye ulaşmasına kadar geçen her aşamasında devlet piyasaya müdahale etmiştir.Amaç piyasayı kontrol etmektir.İmparatorlukta Narh sistemi de iaşe ilkesinin bir sonucu olarak doğmuştur..İmparatorluk iaşe politikası olarak buğday ,ve bazı ürünlere ihracaat yasağı koymuş,muhtesip ve esnaf sorumluları ile gıda maddelerinin toptancılara ve tüccarlara dağılımı ve paylaşımının denetlenmiş,fiyat spekülasyonlarını önlemek için satış narhının belirlenmesini ,stokçuluğun yasaklanması.nı uygulamıştır.Osmanlı imparatorluğunda her zaman önemli bir konuma sahip olan İstanbul hem başkent hemde toplumsal düzen açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden imparatorlukta istanbulun iaşesini devlet üzerine almıştır.İaşe konusu hem iktisadi açıdan hem de siyasal açıdan önemli olduğu için imparatorluk yönetimi iaşe konusunu piyasaya bırakmak yerine piyasaya müdahale ederek sorunu çözme yoluna gitmiştir.Bu yüzden imparatorlukta iaşe politikası olarak kullanılan muhtesip ve esnaf sorumluları ile gıda maddelerinin toptancılara ve tüccarlara dağılımı ve paylaşımının denetimi siteminde ,Osmanlı esnafı asırlarca sistemi ve işleyişini muhafaza etmiş ve bu süre içinde halkın ihtiyaçlarını kaynağını kanunlardan alan çeşitli kural ve tüzüklere bağlı olarak karşılamaya çalışmıştır.Yani İstanbul’da yaşayan halkın kıtlık, darlık ve pahalılıktan uzak yaşayabilmesi için, imparatorluğun üretim ve dağıtımla ilgili tüm birimlerinin seferberolduğu görülmektedir.. Bu gerçek 18.yy’da da değişmemiştir. 18.yy’daİstanbul’un iaşe problemlerinin çözülmesi, kaçakların önlenmesi, narhfiyatından satış yapıldığının kontrol edilmesi gibi merkezi ilgilendirensorunlar yanında, İstanbul ve çevresinde ticaret yapan tüccarlararasında da çeşitli anlaşmazlıklar yaşanmıştır.Çalışmada, İstanbul ahkâm defterleri İstanbul Esnaf Tarihi 2isimli eserde yer alan; 18. Y.y.’da İstanbul tüccarları arasındagerçekleşen; alım-satım, narh ve üretim nizamlarını ilgilendiren bellibaşlı sorunlar incelenecektir.Osmanlı İmparatorluğu’nda İstanbul’un iaşesi iktisadi ve siyasiaçıdan önemli bir konu olmuştur. İmparatorluk yönetimi iaşekonusunu piyasaya bırakmamış, gerektiğinde piyasaya müdahale etmeyolunu seçmiştir. Bu gerçek 18. Y.y.’da da değişmemiş, Devlet 18. Y.y.boyunca iaşe sorunlarının çözümü için üretim ve dağıtım ile ilgili tümbirimlerini seferber etmiştir.Çalışmada, İstanbul ahkâm defterleri İstanbul Esnaf Tarihi 2isimli eserde yer alan; 18. Y.y.’da İstanbul tüccarları arasındagerçekleşen; alım-satım, narh ve üretim nizamlarını ilgilendiren bellibaşlı sorunlar incelenecektir.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions