Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

4. Sınıf Öğrencilerinin Üstbilişsel Okuma Stratejilerini Kullanma Durumları ve Bu Stratejilerle Okuduğunu Anlama Arasındaki İlişki
4th Grade Students' Using Metacognitive Reading Strategies Conditions and between the Relationship Reading Comprehension and Using These Strategies

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mustafa BAŞARAN

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 8;
Start page: 225;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Metacognitive Reading Strategies | Reading | Reading Comprehension Üstbilişsel Okuma Stratejileri | Okuma | Okuduğunu Anlama

ABSTRACT
Aim of this study is to determine that 4th grade students' usingmetacognitive reading strategies conditions and the relationshipbetween reading comprehension rates and using these strategies ratesin this grade. The Research method of this study is relational scan thatis a descriptive method. The universe of the study is 4th grade students,who attend state elementary schools in the center of Kütahya provincein 2012-2013 academic season. The sample of study is 89 4th gradestudents, who were selected from this universe. The study consists offour parts. In the first chapter, Metacognition and metacognitive readingstrategies are discussed. The method of study is explained in the secondchapter. The findings and the comments are available in the thirdsection. In the last chapter, there are the results of the study and thediscussing of results. According to the results of study, 4th gradestudents’ use often before reading, during reading and after readingmetacognitive reading strategies but students use fewer strategies forremembering. The gender of students has no significant effect on usingmetacognitive reading strategies However, the branch has significanteffect on the rate of use metacognitive reading strategies. According tothe results of the research there is not a significant relationshipbetween using metacognitive reading strategies rates andunderstanding. Bu araştırmada 4. sınıf öğrencilerinin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanma durumlarının ve bu sınıf seviyesindeki öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanma oranı ile okuduğunu anlamaları arasındaki ilişkinin tespiti amaçlanmıştır. Araştırmanın yöntemi, betimsel yöntemlerden, ilişkisel taramadır. Araştırmanın çalışma evreni 2012-2013 eğitim öğretim yılında Kütahya il merkezindeki ilkokullarda öğrenimine devam eden 4. sınıf öğrencileridir. Araştırmanın örneklemini ise bu evrenden rastgele seçilen bir devlet okulunun üç farklı şubesinde öğrenimlerine devam eden 51’i kız; 382’i erkek toplam 89, 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma ana dört bölümden oluşmaktadır. Kavramsal çerçevenin oluşturulduğu birinci bölümde üstbiliş ve üstbilişsel okuma stratejileri, bu stratejileri kullanmanın faydaları ve öğretimi konuları tartışılmıştır. İkinci bölümde çalışmanın yöntemi, üçüncü bölümde ise bulgular ve yorum bulunmaktadır. Son bölümde ise araştırmanın sonuçları ve bu sonuçların tartışılması yer almaktadır. Araştırma sonuçlarına göre 4. sınıf öğrencileri okuma öncesi, esnası ve sonrası üstbilişsel okuma stratejilerini sıklıkla, hatırlamaya yönelik üstbilişsel okuma stratejileri ise daha az kullanmaktadır. Öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanmaları üzerinde cinsiyet değişkeninin manidar bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Ancak öğrencilerin devam ettiği şube değişkeninin, öğrencilerin hatırlamaya yönelik, okuma esnası ve okuma sonrası üstbilişsel okuma stratejilerini kullanma oranları üzerinde manidar bir etkisinin olduğu görülmüştür. Yani sınıf öğretmenleri, öğrencilerin üstbişisel okuma stratejilerini kullanma oranlarını doğrudan etkilemektedir. Araştırma sonucunda öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanma oranları ile okuduklarını anlama ve hatırlamaları arasında manidar bir ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona