Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

60-66, 66-72, 72-84 Aylık Çocukların Okul Olgunluk Ve Okuma Yazma Becerilerini Kazanma Düzeylerinin İncelenmesi
Investigating The Level Of 60-66, 66-72, 72-84 Month-Old Children’s School Readiness And Acquisition Of Literacy Skills

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Muhittin ÇALIŞKAN | Fatih GÜNDÜZ

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 8;
Start page: 379;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Schollreadiness | the age of beginning scholl | literacy Okul olgunluğu | okula hazır olma | okula başlama yaşı | okuma yazma

ABSTRACT
The aim of this research is to investigate the level of 60-66, 66-72,72-84 month-old children’s scholl readiness and acquisition of literacyskills. The Metropolitan Readiness Test and The Assessment Form ofLiteracy Process were used to collect the data. An interviews was madein order to determine the opinions of teachers on thelevel of 60-66, 66-72, 72-84 month-old children’s scholl readiness and acquisition ofliteracy skills. The participants were 205 children (105 of whom werefemales and 100 of whom were males). The results obtained in thestudy are as follows: 1. All groups have school readiness at mediumlevel. 2. The level of 72-84 month-old children’s school readiness washigher than other groups. 3. 66-72 and 72-84 month old children’s “theassessment form of literacy process” scores was higher than that of 60-66 month-oldchildren. 4. The level of 72-84 and 66-72 month-oldchildren’s acquisition of literacy skills was higher than that of 60-66month-oldchildren. 5. According to the teachers’ views, there were noobserved difference in the dimension of cognitive. But there wereobserved some difficulties 60-66 and 66-72 month-old children. Thisdifficulties were observed in 60-66 month old children intensely. Bu araştırmanın temel amacı; 60-66, 66-72, 72-84 aylık çocukların okul olgunluk ve okuma yazma becerilerini kazanma düzeylerini betimlemek, okul olgunluk ve okuma-yazma becerilerini kazanma düzeyleri açısından gruplar arasında fark olup olmadığını incelemektir. Öğrencilerin sahip oldukları okul olgunluk düzeyi “Metropolitan Olgunluk Testi” ve okuma-yazma becerilerini kazanma düzeyleri “İlk Okuma Yazma Sürecini Değerlendirme Formu” ile elde edilen verilerle betimlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, grupların (60-66, 66-72, 72-84 aylık çocuklar) okul olgunluk ve okuma yazma becerilerini kazanma düzeylerinin derinlemesine ve bütüncül bir yaklaşımla incelenebilmesi için nitel araştırmalarda veri toplama aracı olarak sıklıkla tercih edilen görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma toplam 205 (105 kız, 100 erkek) öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 17 öğretmen ile de görüşme yapılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: 1. Metropolitan olgunluk testi değerlendirme skalasına göre, 60-66 ay yaş grubundaki çocuklar “ortanın altı” düzeyde okul olgunluğuna sahiptirler. 66-72 ve 72-84 ay yaş grubundaki çocuklar ise “orta düzeyde” okul olgunluğuna sahiptirler. 2. 72-84 aylık çocukların okul olgunluk düzeyleri hem 66-72 aylık hem de 60-66 aylık çocukların okul olgunluk düzeylerinden yüksektir. 3. 66-72 ve 72-84 ay grubundaki çocuklar 60-66 ay grubundaki çocuklara göre ilk okuma yazma becerilerini değerlendirme formundan yüksek puanlar elde etmişlerdir. 4. 72-84 ve 66-72 ay yaş grubundaki çocukların okuma-yazma becerilerini kazanma düzeyleri 60-66 ay yaş grubundaki çocuklardan daha yüksektir. 5. Öğretmen görüşlerine göre, bilişsel boyutta gruplar arasında farklılık gözlenmemiştir. Ancak 60-66 ve 66-72 aylık çocuklarda bazı güçlükler (kavrama güçlüğü, parmak kas gelişimi yetersizliği, yavaş öğrenme, çabuk yorulma, kurallara uymada vb.) yaşanmıştır. Bu güçlükler 60-66 ay grubundaki çocuklarda daha yoğun gözlenmiştir.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program