Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

60-66 Ay Aralığında İlkokula Başlayan Öğrencilerin Kişisel Öz Bakım Ve İlkokuma-Yazma Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
The Evaluation Of The 60-66 Months Old Primary School Students’ Personal Self-Care And Initial Reading And Writing Skills According To Teachers’ Views

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Murat BAŞAR

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 8;
Start page: 241;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Turkish teaching | initial reading and writing | selfcare skills Türkçe öğretimi | ilk okuma ve yazma | öz bakım becerileri

ABSTRACT
Formerly, the kids used to begin primary school when they turn72 months. However, the legislation was changed and promulgated onJuly 21, 2012 and numbered 28263. Students between the ages 60months and 66 months began to get primary education via the consentof their parents along with the change made in the regulations ofprimary education institutions in the 2012-2013 Academic year. It isthrough this initiation that discussions concerning the inadequacy ofthe basic skills and learning disabilities have been made. Severalreports were published. There were criticism from syndicates andcharities, though all those criticism were before the process started. Thepresent study, which was conducted in a qualitative way, aimed toevaluate primary school students’ initial reading and writing processesduring their 60-66 months of age according to teachers’ views. Theprocess between the students’ starting primary school and finishing thefirst year was tried to be evaluated according to the activities and theirdevelopment. The sample of the study was made up of 26 classroomteachers working in Usak in 2012-2013 Academic year. It was revealedin the study that although students between the ages 60 months and66 months experienced problems in their personal such as adaptationto the school, toilet training, self dressing and self eating self-care skillsat the beginning of the semester, these students did not encounterthese problems at the end of the semester. Likewise, it was found thatstudents experienced problems in their writing and blackboard useskills when they first started the primary school. It was unearthed inthe study that students overcame the problem of reading and writing atthe end of 2012-2013 Academic year. Önceki yıllarda 72 ayını dolduran çocuklar ilkokul birinci sınıfa başlıyorlardı. İlköğretim kurumları yönetmeliği 21 Temmuz 2012 tarihli 28263 sayılı resmi gazetede yayımlanarak değiştirilmiştir. Yapılan bu değişikle 2012-2013 öğretim yılında 60-66 ay arasındaki öğrenciler velilerin rızasıyla ilkokula başladılar. Bu başlangıçla birlikte temel becerilerle ilgili yetersizlik, öğrenme güçlüğü gibi tartışmalar yapıldı. Raporlar yayınlandı. Bu eleştirilerin tamamı süreç başlamadan ve uygulama görülmeden sendika, vakıf ve dernekler tarafından yapılan eleştirilerdi. Nitel olarak yapılan bu çalışmada ilkokula 60-66 ay döneminde başlayan öğrencilerin ilk okuma yazma sürecinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. İlkokula başladıkları dönem ile birinci sınıfı bitirdikleri dönem arasındaki süreç öğrencilerdeki gelişim ve gerçekleştirilen etkinliklere göre değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 öğretim yılında Uşak’ta görev yapan 26 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. 60-66 ay aralığında bulunan öğrencilerin dönemin başında okula uyum, tuvaleti kullanma, tuvaletten sonra ellerini yıkayabilme ve elbisesini giyme, kendi başına yiyip içebilme gibi kişisel öz bakım becerilerinde yetersiz oldukları görülmüştür. Ancak 2012-2013 öğretim yılı sonu itibari ile bu becerileri kazanmada sorunların pek görülmediği tespit edilmiştir. Benzer şekilde öğrencilerin ilkokula başladıkları dönemde kalem tutma, satır aralığına yazma, sesleri yazım yönüne göre doğru yazma, tahtayı kullanma becerilerinde sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. 2012-2013 öğretim yılı sonunda okuma ve yazma sorununun aşıldığı belirlenmiştir.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil