Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ACADEMIC SUCCESS IN THE CONTEXT OF COMPETENCE APPROACH НАВЧАЛЬНА УСПІШНІСТЬ У КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Л.М. Дібкова

Journal: Information Technologies and Learning Tools
ISSN 2076-8184

Volume: 15;
Issue: 1;
Date: 2010;
Original page

ABSTRACT
The article is devoted the problem of evaluation of results of students educational activity in the context of competence approach. Research actuality is conditioned by socio-political, economic and cultural processes which take place in modern society under act of globalization. These processes require from the system of education an innovative approach in preparation of future specialists. Students acquisition of high level competences, selected in the on-line training in preparation for the proper speciality, will provide them with permanent update of knowledges, succesful finding of decisions for problem tasks, independence, selfefficiency while implementation of their professional duties. Existent forms and methods of evaluation of educational achievements are complemented and approved within the framework of the competence approach.Стаття присвячена проблемі оцінювання результатів навчальної діяльності студентів у контексті компетентнісного підходу. Актуальність дослідження обумовлена соціально-політичними, економічними і культурними процесами, які відбуваються в сучасному суспільстві під впливом глобалізації. Ці процеси вимагають від системи освіти інноваційного підходу у підготовці майбутніх фахівців. Набуття студентами високого рівня компетенцій, виокремлених у навчальній програмі підготовки відповідної спеціальності, забезпечить при виконанні ними професійних обов’язків постійне оновлення своїх знань, креативний підхід до знаходження вирішення проблемних завдань, самостійність, самоeфективність. Існуючі форми і методи оцінювання навчальних досягнень доповнені і апробовані у рамках компетентнісного| підходу.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions