Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Akademisyen Ücretlerine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz
A Comparative Analysis Concerned With Academic Salaries

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hilmi SÜNGÜ

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 8;
Start page: 1187;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Academician | public university | pay | job satisfaction | monthly income Akademisyen | kamu üniversitesi | ücret | iş doyumu | aylık gelir

ABSTRACT
It is proved fact through scientific studies that the pay has adirect influence on productivity and job satisfaction at the same time.The pay gained as a result of the performance is considered asinterrelated both with the increase in the productivity and improvementin the quality of the service. It is vital for the organizational justice thatpeople who have similar statues and who are performing similar tasksshould receive balanced payments. However, the diversity of the publicservices, redundancy of people and formal institutions providing publicservices make it hard to guarantee a fair payment policy. It is observedas a result of comparative studies that academicians are one of theseoccupational groups who are profoundly affected by the injustice in thepayments. In order to remove the injustice in the formal officers’incomes and attain the defined goals for the 100th anniversary of thefoundation of the Republic within the scope of 2023 vision, talentedindividuals must be encouraged to become academicians. When acomparison made between public officials on the national basis, it isrealized that academic staff working at public universities are not ableto benefit from yearly increases as much as the other public officers andit leads for the fresh academicians to move away from academicprofession. As for the international point of view, it is stated that thepayments that the Turkish academicians get are below the average incomparison to their colleagues. In this study, current situation ofmonthly income of the academicians working at public universities inTurkey and it’s the yearly increases in the payment in time arementioned, national comparisons are made between differentprofessions together with international comparisons betweenacademicians from different countries. Ücretin verimlilik ve iş doyumuna etkisi yapılan akademik çalışmalarda ortaya konulmuş bir gerçektir. Çalışanın verimliliğinin artırılması ve üretilen hizmetin kalitesinin geliştirilmesi ile emeğin karşılığında elde edilen kazanç doğrudan ilişkili olarak görülmektedir. Benzer statülere sahip ve birbirine eşit sayılabilecek görevlerde çalışan bireylere orantılı ücretler verilmesi örgütsel adaletin bir gereğidir. Ancak kamuda; hizmetlerin çeşitliliği, çalışan sayısının fazlalığı, kurum sayısının çok olması gibi nedenler ücret dengesinin sağlanmasını güçleştirmektedir. Karşılaştırmalı çalışmalarda ücret adaletsizliğinden en çok etkilenen gruplardan birinin akademisyenler olduğu görülmektedir. Gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmak ve cumhuriyetin kuruluşunun 100 yılında, 2023 vizyonuna ilişkin belirlenen iddialı hedeflere ulaşabilmek için yetenekli bireyleri akademisyenliğe özendirmek gerekmektedir. Ancak ulusal bazda kamu çalışanları arasında bir karşılaştırma yapıldığında üniversitede görev yapmakta olan öğretim elemanlarının özellikle son yıllarda diğer çalışanlara oranla yıllık ücret artışlarından yeterince yararlanamadığı, bu durumun akademisyenlik mesleğinden uzaklaşmalara neden olduğu öne sürülmektedir. Uluslararası bazda yapılan karşılaştırma yapıldığında ise, Türkiye’deki kamu üniversitelerinde görev yapmakta olan akademisyenlerin aldıkları ücretin ortalamaların altında olduğuna işaret edilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de kamu üniversitelerinde görev yapmakta olan akademisyenlerin aylık ücretlerinin mevcut durumuna ve yıllar içindeki değişimine yer verilecek, üniversite öğretim elemanlarının aylık ücretleri ve diğer kamu çalışanları arasında bu açıdan yapılan karşılaştırmalarla birlikte, Türkiye ile diğer ülkelerdeki üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin aylık ücretleri mevcut durumu tartışılmaktadır.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona