Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Aktywność n-acetylo-b-heksozoaminidazy i jego izoenzymów w surowicy dzieci przewlekle zakażonych HBV

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Leszek Piotr Arciuch | Dariusz Marek Lebensztejn | Saied Mohamad Salloum | Stanisław Kreczko | Jolanta Wysocka

Journal: Polish Gastroenterology
ISSN 1232-9886

Volume: 10;
Issue: 3;
Start page: 223;
Date: 2003;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: N-acetylo-p-heksozoaminidaza (HEX) | przewlekłe zakażenie HBV | dzieci

ABSTRACT
W ostatnich latach pojawiają się doniesienia dotyczące roli enzymów lizosomalnych np. N-acetylo-P-hekso-zoaminodazy(HEX; EC 3.2.1.52) w patogenezie chorób wątroby. Celem pracy była ocena aktywności HEX i jej izoenzymów A i B jako markerów uszkodzenia wątroby u dzieci przewlekle zakażonych HBV. Wykazano znamiennie wyższą aktywność HEX, HEX A i HEX B w grupie dzieci przewlekle zakażonych HBV w porównaniu z grupą dzieci zdrowych. Nie stwierdzono natomiast istotnych różnic aktywności HEX pomiędzy chłopcami i dziewczynkami. U dzieci przewlekle zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu B stwierdza się wzrost aktywności N-acetylo-P-heksozoaminidazy i jej izoenzymów H EX A i H EX B w surowicy krwi w porównaniu z grupą kontrolną, co może sugerowaa predyspozycję do rozwoju niekorzystnych powikłań (włóknienie, marskość wątroby) w badanej grupie pacjentów.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions