Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Analise funcional das traduccións en linguas en proceso de normalización: o caso da traducción do comic en galego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Sinner, Carsten

Journal: Cuadernos de Estudios Gallegos
ISSN 0210-847X

Volume: 49;
Issue: 115;
Start page: 349;
Date: 2002;
Original page

Keywords: Translation | comics | Asterix | normalization of language use | Galician | norm | Traducción | comics | Astérix | normalización | galego | norma

ABSTRACT
In the case of the Galician language, the translation of comics is quite important, because it contributes to the normalization of use of the Galician language and allows young readers to become familiar with the norm. The article focusses on an analysis of the Galician translation with the French original and a Spanish version of the text.[gl] A traducción de comics, no caso do galego xoga un papel moi importante xa que o seu obxectivo é sobre todo normalizar o uso da lingua galega ñas xeracións novas e familiariza-la xuventude coa norma. A contribución pretende unha análise ben polo miúdo dunha traducción galega de Asterix comparándoa co orixinal francés e coa traducción española.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?