Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Analiza oparzeń chemicznych i termicznych górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci i młodzieży

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Grażyna Mierzwa | Hanna Zielińska | Lidia Wika | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 6;
Issue: 2;
Start page: 127;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: oparzenia | górny odcinek przewodu pokarmowego | dzieci | młodzież

ABSTRACT
Wprowadzenie: Do oparzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego dochodzi w wyniku działania czynników termicznych (wrzące płyny) bądź substancji chemicznych (kwasy, zasady). U małych dzieci oparzenia najczęściej są spowodowane przez przypadkowe lub omyłkowe wypicie lub połknięcie substancji żrącej lub parzącej. Znacznie rzadziej i dopiero u starszych dzieci dochodzi do ich przyjęcia w celach samobójczych. Cel pracy: Analiza przyczyn i następstw oparzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci i młodzieży. Materiał i metodyka: Analizą retrospektywną objęto dokumentację 36 pacjentów w wieku od 11 miesiąca życia do 15 lat, diagnozowanych i leczonych z powodu oparzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego od stycznia 1996 r. do maja 2003 r. W celu ustalenia czynników etiologicznych oparzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego brano pod uwagę informacje uzyskane z wywiadu, natomiast zakres i stopień oparzeń analizowano na podstawie wyników wczesnych badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego. Charakter zmian klasyfikowano w skali Zargara i wsp. Wyniki: Wykazano, że najczęściej do oparzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego dochodziło u dzieci przed ukończeniem 3 r.ż. W zatruciach zamierzonych dominowały dziewczęta, w przeciwieństwie do okresu wczesnego dzieciństwa, kiedy to częściej zatruciom przypadkowym ulegali chłopcy. Na zatrucia narażone były częściej dzieci ze środowiska miejskiego żyjące w złych warunkach bytowych, z nieodpowiednim nadzorem ze strony opiekunów. Wśród dzieci najczęściej dochodziło do oparzeń chemicznych górnego odcinka przewodu pokarmowego nieorganicznymi zasadami. Oparzenia termiczne przełyku i żołądka stwierdzono znacznie rzadziej i dotyczyły one dzieci w grupie wiekowej od 3 do 7 r.ż. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano częstsze występowanie oparzeń przełyku i o większym stopniu zaawansowania według klasyfikacji Zargara i wsp. po spożyciu silnych zasad niż kwasów. U większości analizowanych pacjentów z oparzeniem przełyku po spożyciu mocnych zasad wykazano również uszkodzenie błony śluzowej żołądka.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program