Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Analiza problemów medycznych i psychospołecznych pacjentów objętych opieką Hospicjum Domowego w Szczecinie w 2007 r.

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marzena Stanisława Kaczmarek | Katarzyna Żułtak-Bączkowska | Maria Szymkowicz-Kowalska | Beata Karakiewicz

Journal: Medycyna Paliatywna
ISSN 2081-0016

Volume: 3;
Issue: 2;
Start page: 81;
Date: 2011;
Original page

Keywords: opieka paliatywna | dolegliwości bólowe

ABSTRACT
Wprowadzenie: Głównym założeniem opieki paliatywnej jest łagodzenie dolegliwości bólowychi innych objawów choroby nowotworowej. W związku z przewidywanym dalszym wzrostemzachorowalności i umieralności z powodu chorób nowotworowych liczba osób objętych specjalistycznąopieką paliatywną systematycznie będzie wzrastać. Niezwykle ważny staje się problemzapewnienia tym osobom dobrej jakości opieki, zgodnej ze standardami i normami ŚwiatowejOrganizacji Zdrowia [2].Cel pracy: Przeanalizowanie problemów medycznych i psychospołecznych pacjentów objętychopieką Hospicjum Domowego w Szczecinie w 2007 r. Rozpoznanie zakresu działań podejmowanychprzez pracowników Hospicjum Domowego dotyczących podniesienia jakości życia pacjentóworaz przestrzegania zaleceń dotyczących opieki nad chorym w fazie terminalnej chorobynowotworowej.Materiał i metody: Badanie dotyczyło grupy 147 osób z zaawansowaną chorobą nowotworową,w tym 69 kobiet i 78 mężczyzn powyżej 18. roku życia, objętych opieką Hospicjum Domowegow Szczecinie od stycznia do grudnia 2007 r. Przeprowadzono analizę dokumentacji medycznej.Wyniki: Wśród rozpoznań onkologicznych najczęściej występowały choroby układu pokarmowego,oddechowego i rozrodczego. Chorzy przebywali pod opieką Hospicjum Domowego średnio39–40 dni. Około 120 osób, czyli większość pacjentów, skorzystało z ok. 10 wizyt lekarskichi ok. 50 wizyt pielęgniarskich. Duża grupa pacjentów objętych badaniem (116 osób, czyli 78,91%)skarżyła się na dolegliwości bólowe. Stwierdzono zależność lokalizacji odczuwanego bólu odrodzaju choroby nowotworowej (p < 0,05). Do najczęściej spotykanych objawów fizycznych należały:zmęczenie, znużenie i osłabienie (odpowiednio 142 i 134 osoby, czyli 96,6 i 91,16% ogółubadanych).Wnioski: Pacjenci są obejmowani opieką paliatywną zbyt późno. W opiece nad pacjentem należyzadbać o właściwy kontakt na linii lekarz–pacjent, pacjent–rodzina, rodzina–lekarz.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions