Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Analiza skuteczności leczenia choroby refluksowej przełyku u dzieci i młodzieży z uwzględnieniem badania pH-metrycznego przełyku

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marlena Jakubczyk | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 8;
Issue: 2;
Start page: 89;
Date: 2006;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: choroba refluksową przełyku | pH-metria | dzieci | młodzież

ABSTRACT
Wprowadzenie: Aktualnie 24-godzinna pH-metria jest decydującym badaniem w rozpoznawaniu i monitorowaniu patologicznego kwaśnego refluksu żołądkowo-przetykowego. Cel pracy: Analiza wyników kontrolnego badania pH-metrycznego w zależności od wieku pacjentów, stopnia nasilenia odpływu żołądko-wo-przełykowego oraz zastosowanego leczenia. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 52 pacjentów w wieku od 2 do 18 lat, z rozpoznaną (co najmniej 1,5 roku wcześniej) chorobą re-fluksową. Analizując pierwszą i kontrolną pH-metrię oraz informacje od rodziców, takie jak: obecny stan zdrowia, aktualne dolegliwości, wiek, w którym rozpoznano chorobę, zastosowane w terapii leki (inhibitory pompy protonowej (proton pump inhibitors - PPI), H2-bloke-ry, leki zobojętniające, prokinetyki). Wyniki: Spośród 52 pacjentów poprawę kliniczną zgłaszało 36 (69%) pacjentów, u 38 (73%) wynik pH-metrii kontrolnej uległ poprawie w stosunku do wyników pH-metrii wykonanej przy rozpoznaniu choroby, z czego u 17 z nich (32,6%) wynik pH-metrii był prawidłowy. Nie wykazano istotnego statystycznie wpływu wieku pacjentów oraz nasilenia refluksu w momencie rozpoznania choroby na kontrolny wynik pH-metrii. Wśród leków w sposób istotny wpływających na poprawę parametrów pH-metrycznych były PPI (p=0,0094 przy p
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil