Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Analiza skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa leczenia laktoglukonianem wapniaosteopenii i osteoporozy w wieku rozwojowym. Część 2. ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej i markerów obrotu kostnego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Danuta Chlebna-Sokół | Agnieszka Rusińska | Agnieszka Kiliańska | Izabela Michałus | Jolanta Frasunkiewicz | Katarzyna Kulińska-Szukalska | Beata Romanowska-Pietrasiak

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 37;
Issue: 3;
Start page: 273;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: leczenie osteoporozy i osteopenii | dzieci | laktoglukonian wapnia

ABSTRACT
Celem pracy była ocena wpływu leczenia laktoglukonianem wapnia na wskaźniki gospodarki wapniowo-fosforanowej i markery obrotu kostnego u dzieci chorych na osteoporozę i osteopenię. Materiał i metody: Badaniami objęto 100 pacjentów w wieku od 5 do 19 lat z niską gęstością mineralną szkieletu: u 40 spośród nich rozpoznano osteoporozę, a u 60 - osteopenię. W leczeniu zastosowano laktoglukonian wapnia (preparat Calcium 500D). Dawki zróżnicowano w zależności od rozpoznania i zaawansowania obniżenia gęstości mineralnej kości. Przed rozpoczęciem leczenia oraz po 12 miesiącach stosowania preparatu oznaczono stężenie wapnia, fosforu i magnezu w surowicy i w dobowej zbiórce moczu. Oceniono także stężenie parathormonu, metabolitu wątrobowego witaminy D (25OHD) oraz markery obrotu kostnego: N-końcowy usieciowany telopeptyd kolagenu typu I w moczu (NTX) i izoenzym kostny fosfatazy zasadowej w surowicy (IzkFZ). Wyniki: Statystycznie istotne różnice w czasie leczenia obserwowano w stężeniach wapnia i magnezu; wartości mieściły się w granicach przyjętych norm. Nie stwierdzono zwiększenia częstości występowania hiperkalciurii. Po zakończeniu leczenia widoczny był wzrost stężenia 25OHD do wartości prawidłowych u dzieci ze znacznym niedoborem tego metabolitu. Niewielkie przyspieszenie aktywności izoenzymu kostnego fosfatazy zasadowej, a więc procesu tworzenia kości, wykazano u dzieci z osteoporozą. U wszystkich pacjentów obserwowano zmniejszenie wydalaniaNTX (resorpcji kości), szczególnie wyraźne u dzieci z osteoporozą. Wnioski: 1. Laktoglukonian wapnia wpływa korzystnie na gospodarkę wapniowo-fosforanową i metabolizm kostny u dzieci w okresie intensywnego wzrastania. 2. Jak wynika z oceny wskaźników obrotu kostnego, ten związek wapnia hamuje resorpcję kości, co wspomaga fizjologiczną przewagę procesów kościotworzenia, a tym samym jego stosowanie w wieku rozwojowym może być elementem profilaktyki osteoporozy okołomenopauzalnej i inwolucyjnej.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?