Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Analiza wskaźników jakości życia i aktywności zawodowej u kobiet poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego przed 45 rokiem życia

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Radosław Zwoliński | Janusz Zasłonka | Ryszard Jaszewski | Witold Pawłowski | Anna Kośmider | Bogdan Jegier | Andrzej Walczak | Alicja Iwaszkiewicz

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 6;
Issue: 1;
Start page: 63;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: jakość życia | pomostowanie aortalno-wieńcowe | aktywność zawodowa | kobiety poniżej 45 roku życia

ABSTRACT
Cel pracy: Ocena jakości życia młodych kobiet poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego (CABG – coronary artery bypass grafting) przed ukończeniem 45 roku życia. Materiał i metodyka: 53 kobiety w wieku od 27 do 45 lat (średnio ±;41,3) operowane w latach 1990-2000. ?redni okres obserwacji wynosił 5,3 lat (średnio ±;3,1). Ocenę wskaźników jakości życia i aktywności zawodowej dokonano na podstawie opracowanej ankiety, a wyniki porównano z oceną nasilenia dolegliwości dławicowych wg Canadian Cardiovascular Society (CCS) oraz z wynikami elektrokardiograficznej próby wysiłkowej i oceny frakcji wyrzutowej lewej komory na podstawie echokardiografii spoczynkowej wykonanej przed i po operacji. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonego badania podmiotowego i przedmiotowego wykazano istotną poprawę stanu klinicznego pacjentek. Istotnie zmniejszyło się nasilenie dolegliwości dławicowych wg CCS po operacji (3,24 vs 1,48 p.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program