Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Analiza wybranych parametrów krzepnięcia krwi u dzieci i młodzieży chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Inga Adamska | Grażyna Mierzwa | Anna Szaflarska-Popławska | Arleta Kulwas | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 6;
Issue: 3;
Start page: 279;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: wrzodziejące zapalenie jelita grubego | krzepnięcie krwi | kompleksy trombina-antytrombina III | dzieci | młodzież

ABSTRACT
Wprowadzenie: W patogenezie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (w.z.j.g.) coraz częściej zwraca się uwagę na zaburzenia w układzie hemostazy, a powikłania zakrzepowo-zatorowe dotyczą ok. 6% dorosłych cierpiących na to schorzenie. Cel pracy: Ocena stopnia zaburzeń w układzie hemostazy u dzieci i młodzieży w przebiegu w.z.j.g. Materiał i metodyka: U 20 dzieci i młodzieży z w.z.j.g. oraz u 50 dzieci i młodzieży grupy porównawczej oznaczono aktywność antytrombiny III (AT III), poziomy kompleksów trombina–antytrombina III (TAT), fibrynogenu, liczbę płytek krwi, czas krzepnięcia APTT (activated partial thromboplastin time) oraz wskaźnik INR. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono w grupie dzieci i młodzieży chorych na w.z.j.g. istotnie statystycznie dłuższy średni czas krzepnięcia kaolinowo-kefalinowy, wyższą wartość INR, wyższą liczbę płytek krwi, wyższy poziom kompleksów TAT, niższą aktywność AT III w stosunku do grupy porównawczej. Nie stwierdzono różnicy istotnej statystycznie pomiędzy stężeniem fibrynogenu w obu analizowanych grupach. Wnioski: U dzieci i młodzieży chorych na w.z.j.g. stwierdzono wydłużenie czasu krzepnięcia zarówno torem zewnątrzpochodnym, jak i wewnątrzpochodnym, a także cechy wzmożonej generacji trombiny ze zużyciem w tym procesie antytrombiny III.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions