Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE ANALYSIS OF THE CONCEPTS OF COGNITION AND METACOGNITION IN TERMS OF THE PHILOSOPHY OF MIND
BİLİŞ VE ÜSTBİLİŞ (METABİLİŞ) KAVRAMLARININ ZİHİN FELSEFESİ AÇISINDAN ANALİZİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Burhan Akpunar

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 6;
Issue: 4;
Start page: 353;
Date: 2011;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Metacognition | Nature and dimensions of metacognition | Metacognition and cognition | Metacognition and conscious. Üstbiliş | Metabiliş | Üstbilişin doğası ve boyutları | Üstbiliş ve biliş | Üstbiliş ve bilinç.

ABSTRACT
This paper aims to discuss metacognition, which has especiallybeen emphasized in recent years in relation to the subject of learning inthe field of educational sciences, within various contexts. The method ofthis study, which presents a qualitative character, is the review of whathas been obtained from the relevant literature both national and foreign.The study deals with the concepts of cognition and metacognition withinvarious dimensions, and tries to describe them in the first place. Then, itanalyzes these concepts in the contexts of the mind philosophy and theself psychology. The analyses focus on what the nature and source of themetacognitive capacity is and the characteristics of the relationshipbetween cognition and metacognition and between metacognition andconscious. The study futher discusses, with a critical approach, whethera “metacognitive” capacity independent from “cognition” is really possiblewithin the perspective of conscious.As a result of the study, it is seen that although there are numerousdefinitions of the concept of metacognition, there are not satisfactoryexplanations about the nature and source of the metacognitive capacity.It is identified that the relevant literature, generally experimental andmonodisciplinary, focuses rather on the effects of the metacognitivecapacity on learning and academic achievement, but not on whatmetacognition is and what it is not. The paper also concludes that inorder for the metacognitive capacity to be comprehended together with itsnature, source /sources, and all of its dimensions, there is a need forcomprehensive analyses and discussions to be carried out with aninterdisciplinary approach comprising such disciplines as psychology,neuropsychology, educational science, anthropology and philosophy. Bu çalışmanın amacı, eğitimbilim alanında öğrenme konusuyla ilgiliolarak özellikle son yıllarda sıklıkla vurgu yapılan üstbiliş (metacognition)kavramını çeşitli bağlamlarda tartışmaktır. Nitel bir karakter arz edençalışmanın yöntemi, literatür taraması olarak olup, veriler, ilgili yerli veyabancı literatürden elde edilmiştir. Çalışmada öncelikle, biliş ve üstbilişkavramları çeşitli boyutlarıyla ele alınarak betimlenmeye çalışılmıştır.Bundan sonra, biliş ve üstbiliş kavramları, zihin felsefesi ve kendilikpsikoloji zemininde analiz edilmiştir. Bu analizler, üstbiliş yetisinindoğasının ve kaynağının ne olduğu ile biliş-üstbiliş ve üstbiliş-bilinçilişkisinin nitelikleri üzerine yoğunlaşmıştır. Çalışmada ayrıca, eleştirelbir yaklaşımla, „biliş‟ten ayrışan bir „bilişötesi‟ yetisinin gerçekte mümkünolup olmadığı, bilinç perspektifinde tartışılmıştır.Çalışma sonunda, literatürde üstbiliş kavramına yönelik çok sayıdatanım olmasına rağmen, üstbiliş yetisinin doğası ve kaynağına yöneliktatmin edici açıklamaların olmadığı görülmüştür. Tek disipline dayalı vegenelde deneysel olarak yürütülen ilgili çalışmaların, daha çok üstbilişyetisinin” öğrenme ve akademik başarı üzerindeki etkileri üzerineyoğunlaştığı; üstbilişin ne olduğu veya ne olmadığı konularınadeğinmediği belirlenmiştir. Çalışma sonunda, üstbiliş yetisinin, doğası,kaynağı/kaynakları ve tüm boyutlarıyla anlaşılması için, psikoloji, nöropsikoloji,eğitimbilim, antropoloji ve felsefe gibi disiplinleri içereninterdisipliner bir yaklaşımla yürütülecek kapsamlı analiz ve tartışmalaraihtiyaç olduğu değerlendirilmiştir.
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil