Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Analysis of Foreign Direct Investment Influence on National Economy Tiesioginių užsienio investicijų poveikio šalies ekonomikai analizė

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Raimonda Brenkevičiūtė

Journal: Science – Future of Lithuania
ISSN 2029-2341

Volume: 2;
Issue: 2;
Start page: 11;
Date: 2011;
Original page

Keywords: Foreign direct investment | gross domestic product | economic growth | correlation analysis

ABSTRACT
In the paper there were analyzed foreign direct investments (FDI) in the ten Central and East Europe countries which are included in the European Union (EU). IT is theoretically and virtually justified positive and negative FDI influence to country’s economic growth. Based on statistical data there were written up FDI dynamics in the world, Central and Eastern Europe countries. There were analyzed applications of FDI incentives. There were given the methodology which allows quantifying connection strength between GDP and FDI flows in the analyzing countries using correlation analysis. Results of analysis allow proving hypothesis (it is existing positive link between FDI and GDP inflows in the Central and East Europe countries) and enable to plan economic policy in aspect of foreign capital more exactly.Article in LithuanianStraipsnyje nagrinėjamos tiesioginės užsienio investicijos (TUI) dešimtyje Centrinės ir Rytų Europos šalių (priklausančių Europos Sąjungai (ES)). Teoriškai ir praktiškai pagrindžiamas teigiamas ir neigiamas užsienio kapitalo poveikis šalies ūkio plėtrai. Remiantis statistiniais duomenimis, aprašoma TUI srautų dinamika pasaulyje, Centrinės ir Rytų Europos šalyse. Analizuojamos paskatos, taikomos užsienio investicijoms. Pateikiama metodika, leidžianti kiekybiškai įvertinti ryšio stiprumą tarp BVP ir TUI srautų nagrinėjamose valstybėse, naudojant porinę koreliacinę analizę. Tyrimo rezultatai leidžia patvirtinti iškeltą hipotezę (egzistuoja teigiamas ryšys tarp TUI srautų ir ekonominio augimo analizuojamose Centrinės ir Rytų Europos šalyse) ir leidžia tiksliau planuoti ekonominę politiką užsienio kapitalo atžvilgiu.Straipsnis lietuvių kalba
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions