Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Analysis of motives for mentoring students in practical pedagogical training Analýza důvodů k mentoringu studentů během pedagogické praxe

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Matej Majerič | Janko Strel | Marjeta Kovač

Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Gymnica
ISSN 1212-1185

Volume: 40;
Issue: 2;
Start page: 17;
Date: 2010;
Original page

Keywords: Practical pedagogical training | mentorship | motivation | physical education

ABSTRACT
BACKGROUND: The main goals of the renovation of study programmes were, in the majority of the EU member states, the unification and conversion of programmes that will enable the development of the EU into one of the strongest knowledge based societies. Modern study programmes emphasise the interconnection of practice and theoretical principles, which students acquire during their studies; therefore, practical training is one of the most important key parts of all study programmes. Consequently, an efficient system of competent and quality mentorship plays an important part, as mentors prepare individuals for entering the job market by developing their specific competencies in an authentic environment. OBJECTIVE: As many European Union member states have not yet established a system of competent and quality mentorship, the study presents a system of measures for increasing the motivation of teachers for mentoring students and achieving a better quality of mentorship. The study examined motives for mentoring students in practical pedagogical training. METHODES: The research included 62 teachers, who mentored students of the Faculty of Sport. The questionnaire used included 26 different motives. Descriptive statistics and factorial analysis were used for data analysis. RESULTS: It has been revealed that mentors decide to mentor students during their pedagogical training in order to develop their own professional competencies and to further their career – to climb the professional ladder by acquiring additional points needed for advancing in the direction of a higher title. Both reasons result in a higher "status" in the work environment. CONCLUSIONS: It has been found that in future, a model of partnership cooperation should be established between the Faculty of Sport and mentoring schools; certain measures should also be introduced, facilitating higher motivation of mentors to carry out mentoring. Such measures would influence the practical pedagogical training of students to improve its quality and promote realistic preparation for working in a real work environment.VÝCHODISKA: Hlavním cílem inovace studijních programů ve většině členských států EU byla unifikace a modernizace těchto programů, která umožní rozvoj EU v jednu z nejsilnějších znalostních společností. Moderní studijní programy zdůrazňují vzájemné spo jení teoretických principů, které si studenti osvojují během studia, s praxí z toho důvodu, že praktická příprava je jednou z nejdůležitějších částí všech studijních programů. Rovněž účinný systém kvalitních a kompetentních školitelů má významnou roli. Tito školitelé připraví jedince ke vstupu na trh práce právě rozvojem jejich specifických dovedností v autentickém prostředí. CÍLE: Z toho důvodu, že mnoho členských států EU ještě nevytvořilo systém kompetentních a kvalitních školitelů, prezentuje tato studie systém opatření k růstu motivace učitelů pro školení studentů a lepší kvalitu školitelské činnosti. Studie zkoumá motivy pro školení studentů v praktické přípravě. METODIKA: Výzkum zahrnoval 62 učitelů, kteří vyučovali na Fakultě sportu v Ljubljani. Použitý dotazník obsahoval 26 různých motivů. Pro zpracování dat byla využita deskriptivní statistika a faktoriální analýza. VÝSLEDKY: Výsledky ukázaly, že školitelé školí studenty v pedagogické praxi za účelem rozvoje svých vlastních profesních dovedností a z důvodu kariérních motivů – profesní postup v hierarchickém žebříčku získáváním dodatečných bodů umožňujících postup na vyšší profesní úroveň. Oba tyto důvody znamenají vyšší profesní postavení v pracovním prostředí. ZÁVĚRY: Bylo zjištěno, že by bylo potřeba vytvořit model partnerské spolupráce mezi fakultou sportu a vzdělávacími školami a prostřednictvím vhodných opatření zajistit větší motivaci školitelů k výkonu jejich školitelské činnosti. Tato opatření by ovlivnila lepší kvalitu praktické pedagogické přípravy studentů při práci v reálném pracovním prostředí.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?