Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE ANALYSIS OF OSMAN ŞEMS GENTLEMAN’S MESNEVI WHICH IT IS NAMED ADABU’L-MURID FI SOHBETI’L-MURAD
OSMAN ŞEMS EFENDİ’NİN ÂDÂBU’L-MÜRÎD FÎ-SOHBETİ’L-MURÂD ADLI MESNEVÎSİNİN TAHLÎLİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Selami ŞİMŞEK

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 7;
Start page: 538;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Etiquette | disciple | desire | perfect guide | order | Osman Şems Gentleman | Kadiriye Âdâb | mürîd | murâd | mürşid | tarîkat | Osman Şems Efendi | Kâdiriyye

ABSTRACT
Etiquette, is plural of manners word. It is meant educating, slenderness, refinement, bashfulness, good moral and sensible etc. in dictionary. In the sufism manners rules which disciples are assumed against the sheik and dervishes was write out free treatises, works or parts in works in form Adabu’l-Müridin, Edebü’l-Mürid, el-Vasaya, Tarikatname, Hurde-i Tarikat ve, Mi‘yar-ı Tarikat as the name bottom. A great many works are in Turkish literature in this style. The mesnevi of Osman Şems Gentleman who is sufi-poet from nineteenth century is thus one of this kind that it is nâmed Adabu’l-Mürid fi Sohbeti’l-Murad. In this article aforementinoed mesnevi was analyzed and cited Turkish version with some explanation. Osman Şems Gentleman touched on perfect three main matter with seyr u süluk which is perfect guide, necessary of perfect guide and etiquette of disciple etc. Âdâb, edep kelimesinin çoğulu olup, lügatte terbiye, incelik, nezâket, utanma, iyi ahlâk ve usluluk gibi anlamlara gelmektedir. Tasavvufta müridlerin şeyhine ve dervişlere karşı takınması gereken edep kuralları, Âdâbu’l-Mürîdîn, Edebü’l-Mürîd, el-Vasâyâ, Tarîkatnâme, Hurde-i Tarîkat ve, Mi‘yâr-ı Tarîkat adı altında müstakil risâleler, eserler yahut eser içinde bölümler şeklinde kaleme alınmıştır. Türk edebiyatında bu tarzda yazılmış pek çok eser mevcuttur. İşte bunlardan birisi de XIX. asır mutasavvıf şâirlerinden Osman Şems Efendi’nin Âdâbu’l-Mürîd fî Sohbeti’l-Murâd adlı mesnevîsidir. Bu makalede söz konusu mesnevî tahlîl edilerek yeni harflere bazı açıklamalarla aktarılmıştır. Osman Şems Efendi, bu eserinde mürşid, mürşidin gerekliliği ve mürîdin âdâbı gibi seyr ü sülûkla ilgili üç ana konuya temas etmiştir.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program