Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Anisio Teixeira i l'educació democràtica al Brasil Anísio Teixeira and democratic education in Brazil Anísio Teixeira y la educación democrática de Brasil

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Denise Tosta Santos

Journal: Temps d'Educació
ISSN 2014-7351

Issue: 34;
Start page: 223;
Date: 2008;
Original page

ABSTRACT
Aquest treball és una síntesi biogràfica del pedagog brasiler Anísio Teixeira (1900-1971), i té com a objectiu demostrar la seva contribució en la instauració de l'educació democràtica en defensa d'una escola pública integral i gratuïta en el sistema educatiu brasiler. Amb aquesta intenció l'autora detalla els moments més significatius de la vida de Teixeira i les principals influències rebudes en la formació del seu ideari educatiu. Finalment, fa referència al procés a través del qual el seu pensament i la seva praxis s'incorporaren a la història de l'educació de Brasil. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ce travail est une synthèse biographique du pédagogue brésilien Anísio Teixeira (1900-1971), et il a pour objectif de démontrer sa contribution à l'instauration de l'éducation démocratique, pour la défense d'une école publique, intégrale et gratuite dans le système éducatif brésilien. Dans ce but, l'auteur détaille les moments les plus significatifs de la vie du pédagogue et les principales influences qu'il a reçues dans la formation de son idéologie éducative. Enfin, elle fait référence au processus au travers duquel la pensée et la praxis d'Anísio Teixeira ont été incorporées à l'histoire de l'éducation démocratique au Brésil.This work is a short biography of the Brazilian educator Anísio Teixeira (1900-1971). Its aim is to show Teixeira's contributions to the establishment of democratic education, backing a free and comprehensive public school system. To achieve this aim, the author offers a detailed look at the most significant moments in Teixeira's life and at the chief influences that helped to form his thinking on education. Lastly, the work looks at how his thinking and practice were absorbed into the history of democratic education in Brazil.Este trabajo es una síntesis biográfica del pedagogo brasileño Anísio Teixeira (1900-1971), y tiene por objetivo demostrar su contribución a la instauración de la educación democrática, en defensa de una escuela pública integral y gratuita en el sistema educativo brasileño. Con esta intención la autora detalla los momentos más significativos de su vida y las principales influencias recibidas en la formación de su ideario educativo. Finalmente, refiere el proceso a través del cual su pensamiento y praxis se incorporaron a la historia de la educación democrática de Brasil.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?