Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ansatte perspektiver på utvikling av tverrfaglighet i ny sykehusavdeling

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hildfrid V. Brataas | Nancy Haugan

Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning
ISSN 1504-3614

Volume: 5;
Issue: 2;
Start page: 30;
Date: 2010;
Original page

Keywords: Tverrfaglighet | funksjonell tverrfaglighet | samarbeidsutvikling | rehabilitering

ABSTRACT
Artikkelen omhandler en følgestudie om ansattes perspektiver på teamorganisert og brukerinvolvert tverrfaglig samarbeid i en ny rehabiliteringsavdeling i et norsk sykehus. Studiens formål var å bringe frem mer kunnskap om forhold av betydning ved utvikling av tverrfaglige arbeidsformer i sammensatte helsetjenester.Metode: Undersøkelsen var kvalitativt beskrivende og fortolkende med bruk av fokusgruppeintervjuer tre og fem år etter oppstart av rehabiliteringsavdelingen.Resultater: Over en femårsperiode var praksis erfart å endre karakter, fra flerfaglig samarbeid til funksjonelt tverrfaglig samarbeid. Profesjonsoverbyggende teori om rehabiliterings-virksomheten og ledelsens kvalitetsorientering var erfart som hjelp for teamenes utvikling av funksjonell tverrfaglighet.Konklusjon: Langsiktighet, kvalitetsorientert ledelse og teamorganisert rehabiliteringsarbeid basert på profesjonsoverbyggende teoriramme synes å underbygge utvikling av funksjonell tverrfaglighetsforståelse og praksis. Denne kunnskapen er relevant ved omlegging til teamorganisert rehabiliteringsvirksomhet i eksisterende og nye virksomheter. Det er behov for mer forskning om betydning av personfaktorer og motivasjon, ledelse og overbyggende teorirammeverk for samarbeidsutvikling og kvalitet i praksis.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?