Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Antagoniści aldosteronu w pozawałowej niewydolności serca - praktyka stosowania w Polsce - wyniki badania ankietowego

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ewa Siewaszewicz | Krzysztof J. Filipiak | Marek Gierlotka | Marek Bronisz | Waldemar Elikowski | Piotr Feusette | Marek Gajewski

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 14;
Issue: 1;
Start page: 5;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: pozawałowa niewydolność serca | leczenie | antagoniści aldosteronu | |

ABSTRACT
Wprowadzenie: Polskie dane oceniające częstość stosowania i czynniki determinujące wybór antagonistów aldosteronu (AA) u pacjentów z pozawałową niewydolnością serca (NS) są nieliczne. Cel pracy: Celem pracy była ocena zgodności postępowania lekarzy z wytycznymi odnośnie zastosowania AA u pacjentów z pozawałową NS i porównanie z danymi dostępnymi w Ogólnopolskim Rejestrze Ostrych Zespołów Wieńcowych. Celem była również charakterystyka czynników mających wpływ na stosowanie AA przez lekarzy w wymienionym wskazaniu w Polsce oraz określenie czynników decydujących o tym, że pacjent kontynuuje leczenie AA zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub z niego rezygnuje. Materiał i metodyka: Kwestionariuszowe badania przekrojowe ALDOPOL* (ALDOsterone antagonists in POLish post-myocardial patients with heart failure study) przeprowadzone w okresie od stycznia do czerwca 2009 r. obejmujące 142 lekarzy, głównie specjalistów chorób wewnętrznych i kardiologów oraz 424 pacjentów leczonych z powodu pozawałowej NS. Kardiolodzy stanowili 38% respondentów, pozostałe osoby posiadały specjalizację z chorób wewnętrznych, 28 osób było w trakcie specjalizacji. W grupie pacjentów dominowali mężczyźni, którzy stanowili 61% badanych. Ok. 35% stanowili respondenci w wieku 61-70 lat. Wyniki: W grupie pacjentów z rozpoznaną pozawałową NS lekarze stosowali β-adrenolityki u 88%, a inhibitory konwertazy angiotensyny u 89% pacjentów. Częstość stosowania AA wynosiła średnio 59%, a 3% respondentów deklarowało, że stosuje je u wszystkich pacjentów. Zidentyfikowano 4 niezależne zmienne determinujące istotnie częstsze przepisywanie AA przez lekarzy i 1 zmienną związaną z kontynuowaniem leczenia AA w obserwacji odległej. Eplerenon stosowany był o wiele rzadziej niż preparaty spironolaktonu, zdecydowana większość lekarzy stosowała go u
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil