Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Antakya Şehri ve Yakın Çevresinde Meydana Gelen Erozyonun Coğrafi Dağılışı ve Analizi
Geographical Distribution And Analysis Of The Erosion Occurred In Aktakya And Its Close Environment

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Mehmet DEĞERLİYURT

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 8;
Start page: 1745;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Erosion Sensitivity Analysis | RUSLE | Antakya | Geographical Information Systems (GIS) | Loss of soil Erozyon Duyarlılık Analizi | RUSLE | Antakya | Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) | Toprak Kaybı

ABSTRACT
Soil erosion which is in general studied under two headingsnamed as natural and geological erosion and accelerated erosion leadsto the movement of soil on earth into the seas and lakes day by day. Inrecent years, soil as one of the natural resources from which wasbenefited for thousands of years were much more utilized due to rapidincreases in world population. Thus, farming on inclined terrains wasalso initiated besides flat terrains as the force on the utilization of soilwas gradually increased. On the other hand, the areas which must beutilized as rangeland and forest land were also opened to farming.Consequently, the more intense use of soil for different purposestogether with the negative interventions on the environment broughtwith a serious environmental problem such as erosion.The goal of this study is to calculate the amount of sediments lostduring the erosion occurred in the close environment of Antakya whichis the city center of Hatay. In this context, RUSLE method in whichRainfall erosivity (R), Soil erodibility (K), Length of Land Slope (LS), LandCover (C) and Support Practice Factor (P) involved were used. Accordingto the analysis, it was calculated that the loss of soil in the study areawas between 0 and 26.02 ton/ha/year. Moreover, it was determinedthat 22 % of the study area has severe and very severe erosion occured.This study is very important to locate the areas which are sensitive toerosion in Mediterranean region. Besides, it is helpful for theinstitutions and organizations who have the authority to takeprecautions and make decisions on their issues as an instructive work. Genel anlamda, doğal veya jeolojik erozyon ile hızlandırılmış erozyon diye iki başlık altında incelenen toprak erozyonu yeryüzündeki toprağın her geçen gün deniz ve göl ortamlarına taşınmasına neden olmaktadır. Binlerce yıldır kendisinden yararlanılan doğal kaynaklardan biri olan toprak, günümüze yakın dönemlerde dünya nüfusunun hızla artmasından dolayı daha da fazla kullanılmıştır. Bu durum toprak üzerindeki baskıyı giderek arttırmıştır ve düz alanlar dışında eğimli sahalarda da tarım yapılmaya başlanmıştır. Buna karşılık, mera ve orman arazisi olarak kullanılması gereken sahalar da tarıma açılmıştır. Sonuçta, farklı amaçlarla toprağın daha yoğun kullanımı ve çevreye yapılan olumsuz müdahaleler erozyon gibi önemli bir çevre sorununu da beraberinde getirmiştir.Bu çalışmada Hatay İli’nin merkezi olan Antakya Şehri’nin yakın çevresinde erozyonla meydana gelen sediment kaybının hesaplanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Yağış Erozif (R), Toprak Direnç (K), Yamaç Eğim Uzunluğu (LS), Zemin Örtüsü (C) ve Erozyon Önleyici Çalışmalar (P) Faktörlerinin kullanıldığı RUSLE yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda inceleme alanında meydana gelen toprak kaybı 0-26.02 ton/ha/yıl olarak hesaplanmıştır. Ayrıca inceleme alanının % 22’sinde şiddetli ve çok şiddetli erozyon olduğu tespit edilmiştir. Çalışma Akdeniz iklim bölgesindeki erozyona duyarlı alanların tespit edilmesi bakımından önemlidir. Ayrıca konusunda önlem alma ve karar verme yetkisine sahip kurum ve kuruluşlar için yol gösterici bir eser olması açısından önem arz etmektedir.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona