Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Aprenent "entre" dues cultures: hibridació cultural de la infància bilingüe a Sidney Learning ‘between’ two cultures: the cultural hybridization of bilingual Aprendiendo ‘entre’ dos culturas: hibridación cultural de la infancia

ADD TO MY LIST
 
Author(s): C. Wulfhorst

Journal: Temps d'Educació
ISSN 2014-7351

Issue: 36;
Start page: 55;
Date: 2009;
Original page

ABSTRACT
Aquest article recull algunes experiències sobre l'ús dels mitjans de comunicació a l'escola bilingüe de Sydney, i sobre les possibilitats d'hibridació dels nens i professors que viuen entre dues cultures, la brasilera i l'australiana. El creixement en l'última dècada de la comunitat brasilera en aquesta ciutat australiana és sobrepassat per l'avenç tecnològic dels mitjans de comunicació, que ha permès experiències inesperades en les migracions històriques, especialment pel que fa al contacte amb el país d'origen i de destí. L’ús dels mitjans de comunicació en les escoles busca relacionar les dues realitats culturals, integrant múltiples sentiments de pertinença i reconfiguració d'identitats, com a nova estratègia en els processos d'integració, combatent la clàssica noció moderna de pertinença a un estat-nació i una identitat cultural. A partir d'Internet i dels mitjans de comunicació alternatius produïts per associacions culturals, les diàspores tenen noves eines per actualitzar-se i reelaborar sentiments de pertinença. _______________________________ Cet article recueille diverses expériences sur l’usage des moyens de communication dans l’école bilingue de Sydney, ainsi que sur les possibilités d'hybridation des enfants et des professeurs qui vivent entre deux cultures, la culture brésilienne et la culture australienne. La croissance de la communauté brésilienne dans cette ville d’Australie, au cours de la dernière décennie, est cependant dépassée par les progrès technologiques des moyens de communication. Ceux-ci ont permis, en effet, de réaliser des expériences jusqu’alors inespérées dans les migrations historiques, et tout spécialement en ce qui concerne le contact avec le pays d’origine et le pays d’accueil. Les usages des moyens de communication dans les écoles visent à mettre en rapport les deux réalités culturelles ; et ce, en intégrant de multiples sentiments d’appartenance et de reconfiguration d'identités, en tant que nouvelle stratégie dans les processus d'intégration, et en combattant la notion, à la fois moderne et classique, d’appartenance à un État-nation et à une identité culturelle donnée. Grâce à Internet et aux moyens de communication alternatifs produits par des associations culturelles, les diasporas disposent de nos jours de nouveaux outils pour se remettre à jour et réélaborer leurs sentiments d’appartenance.This paper presents some experiences on the use of the media in bilingual schools in Sydney, and on the possibilities for the hybridization of children and teachers who live between two cultures, the Brazilian and the Australian. The growth of the Brazilian community in this Australian city during the last decade has been matched by the technological advances in the media, which have made possible experiences unthought of in historical migrations, especially with reference to contacts between the home and the host countries. The use of the media in schools seeks to bring together the two cultural identities by incorporating multiple feelings of belonging and of identity reconfiguration as a new strategy in integration processes, in order to overcome the classic idea of belonging to a nation state and a cultural identity. Through the use of the Internet and alternative media which are the product of cultural associations, diasporas have new tools for maintaining their relations and for acquiring new sensations of belonging.Este artículo recoge algunas experiencias sobre el uso de los medios de comunicación en la escuela bilingüe de Sidney, y sobre las posibilidades de hibridación de los niños y profesores que viven entre dos culturas, la brasileña y la australiana. El crecimiento en la última década de la comunidad brasileña en esta ciudad australiana es sobrepasado por el avance tecnológico de los medios de comunicación, que ha permitido experiencias inesperadas en las migraciones históricas, especialmente en lo que concierne al contacto con el país de origen y de destino. El uso de los medios de comunicación en las escuelas busca relacionar las dos realidades culturales, integrando múltiples sentimientos de pertenencia y reconfiguración de identidades, como nueva estrategia en los procesos de integración, combatiendo la clásica noción moderna de pertenencia a un estado-nación y una identidad cultural. A partir de Internet y de los medios de comunicación alternativos producidos por asociaciones culturales, las diásporas tienen nuevas herramientas para actualizarse y reelaborar sentimientos de pertenencia.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program