Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Aprenentatge de resolució de conflictes de gènere a l’escola: una experiència d’educació moral Learning gender conflict resolution in school: an experiment in moral education Aprendizaje de resolución de conflictos de género en la escuela: una experiencia de educación moral

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Valéria Arantes | Ulisses Araujo

Journal: Temps d'Educació
ISSN 2014-7351

Issue: 39;
Start page: 107;
Date: 2011;
Original page

Keywords: resolució de conflictes | gènere | construcció de valors | democràcia | ciutadania

ABSTRACT
Aquest article conté els resultats d’una investigació desenvolupada durant un any en una escola pública de la ciutat de São Paulo, en la qual es van estudiar les desigualtats i la violència de gènere per mitjà d’estratègies de resolució de conflictes. Entre els objectius del treball, es pot destacar el desenvolupament de projectes i accions que potencien l’elaboració d’estratègies i la constitució de valors basats en fonaments d’ètica, drets humans i igualtat de drets i deures entre homes i dones en situacions de resolució de conflictes ______________________________________________ Cet article présente les résultats d’une recherche développée durant un an dans une école publique de la ville de São Paulo, dans laquelle on a étudié les inégalités ainsi que la violence de genre au moyen de stratégies de résolution de conflits. Parmi les objectifs du travail, on peut distinguer le développement de projets et d’actions renforçant l’élaboration de stratégies ainsi que la constitution de valeurs basées sur des fondements d’éthique, de droits de l’homme et d’égalité des droits et des devoirs entre hommes et femmes dans des situations de résolution de conflitsThis article contains the results of research carried out over a year in a state school in the city of São Paulo. This research studied gender inequality and violence in terms of conflict resolution strategies. The aims of the project included the implementation of projects and measures to foster the development of strategies and the building of values grounded in ethics, human rights and equal rights and duties between men and women in conflict resolution situations.Este artículo contiene los resultados de una investigación desarrollada durante un año en una escuela pública de la ciudad de São Paulo, en la que se estudiaron las desigualdades y la violencia de género por medio de estrategias de resolución de conflictos. Entre los objetivos del trabajo, cabe destacar el desarrollo de proyectos y acciones que potencian la elaboración de estrategias y la constitución de valores basados en fundamentos de ética, derechos humanos e igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres en situaciones de resolución de conflictos.
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?