Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Aprenentatge servei a la universitat: cap a la institucionalització i el treball en xarxa Service-learning at the university: towards institutionalisation and networking Aprendizaje servicio en la universidad: hacia la institucionalización y el trabajo en red

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Laura Rubio i Serrano

Journal: Temps d'Educació
ISSN 2014-7351

Issue: 41;
Start page: 107;
Date: 2011;
Original page

Keywords: aprenentatge servei | universitat i responsabilitat social | service learning | university | social responsibility

ABSTRACT
L’article defensa el valor de l’aprenentatge servei (APS) com una proposta capaç d’unir, en una mateixa activitat, el rigor acadèmic i científic amb el compromís social que han de caracteritzar una universitat de qualitat. En aquest marc, el text s’inicia sintetitzant els principals ancoratges que fan de l’APS una proposta d’interès a l’àmbit universitari: d’una banda, la tercera missió de la universitat –la responsabilitat social– i, de l’altra banda, el canvi de perspectiva envers els processos d’ensenyament i aprenentatge. A continuació, l’article presenta la Xarxa Universitària d’Aprenentatge Servei (APSU), que pot esdevenir un element clau per avançar en la difusió, implementació i reflexió de l’APS a les universitats espanyoles. Finalment, s’apunten els principals reptes de futur que dibuixa una proposta d’aquestes característiques en la institució universitària. Treballar en aquesta direcció representa vetllar per què la universitat avanci cap al reconeixement i la institucionalització de l’aprenentatge servei en el seu projecte institucional. S’espera que el treball en xarxa iniciat pugui contribuir favorablement a aquesta tasca. ______________________________________________ L’article défend la valeur de l’apprentissage service (APS) comme proposition capable d’unir, dans une même activité, la rigueur académique et scientifique avec l’engagement social qui doivent caractériser une université de qualité. Dans ce cadre, le texte commence par une synthèse des principaux ancrages qui rendent l’APS intéressant dans le domaine universitaire. d'abord, la troisième mission de l'université (la responsabilité sociale) et, d'autre part, le changement de perspective sur l'enseignement et l'apprentissage. Ensuite, l’article présente le Réseau universitaire d’apprentissage service (APSU) dont la création est devenue un élémentclé pour avancer dans la réflexion, la mise en oeuvre et la diffusion de l’ApS dans les universités espagnoles. Enfin, l’article indique les principaux défis qui doivent être relevés à l’avenir pour dessiner une proposition de ces caractéristiques dans l’institution universitaire. Travailler dans cette direction signifie veiller afin que l’université avance vers la reconnaissance et l’institutionnalisation de l’APS. Par ailleurs, on espère que le travail en réseau pourra contribuer favorablement à cette tâche.The article defends the value of service-learning (SL) as a proposal capable of bringing together academic and scientific rigour with social commitment in the same activity, which must be a feature of a quality university. In this context, the text begins with a summary of the principle features which make SL interesting in a university setting: first, the third mission of the university (social responsibility) and, on the other hand, the change of perspective on the teaching and learning. The article goes on to describe the University Service-Learning network (APSU), a key element in progress towards the consideration, use and spread of service-learning in Spanish universities. Finally, it notes the challenges ahead or a proposal of these characteristics in a university. Working in this direction involves observing that the university moves closer to recognising and institutionalising service-learning. It is hoped that the networking that has begun can make a favourable contribution to this task.El artículo defiende el valor del aprendizaje servicio (APS) como una propuesta capazcde unir, en una misma actividad, el rigor académico y científico con el compromiso social que han de caracterizar una universidad de calidad. En este marco, el texto se inicia sintetizando los principales anclajes que hacen del APS una propuesta de interés en el ámbito universitario: por un lado, la tercera misión de la universidad –la responsabilidad social– y, por el otro lado, el cambio de perspectiva respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje. A continuación, el artículo presenta la Red Universitaria de Aprendizaje servicio (APSU), que puede suponer un paso clave para avanzar en la difusión, implementación y reflexión del APS en las universidades españolas. Finalmente, se apuntan los principales retos de futuro que dibuja una propuesta de estas características en la institución universitaria. Trabajar en esta dirección representa velar porque la universidad avance hacia el reconocimiento y la institucionalización del aprendizaje servicio en su proyecto institucional. Se espera que el trabajo en red iniciado pueda contribuir favorablemente a esta tarea
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?