Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Are industries resonding differently to the employment equity challenge?

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Helena Smith | Gert Roodt

Journal: South African Journal of Human Resource Management
ISSN 1683-7584

Volume: 1;
Issue: 1;
Date: 2003;
Original page

Keywords: employment equity

ABSTRACT
The primary objective of the study was to determine whether the Employment Equity Questionnaire detects significant differences between employment equity practices of companies from different industries in order to assess the discriminant validity of the scale. Samples of convenience from nine different companies representing different industries, constituted a larger sample of 4729. First and second level factor analyses on 41 common items across all nine companies yielded a single scale with an acceptable Alpha coefficient of 0,959. Analysis of variance, followed by post hoc contrast tests, indicated significant differences between some organisations. The discriminant validity of the scale could be established and recommendations for further improvement of the scale were made. Opsomming Die doel van die studie was om te bepaal of die “Employment Equity Questionnaire" betekenisvolle verskille kan uitwys tussen die werkgelykheidspraktyke van maatskappye vanuit verskeie industrieë ten einde die diskriminante geldigheid van die instrument te bepaal. Gerieflikheidsteekproewe van nege verskillende maatskappye, verteenwoordigend van verskillende industrieë, het ’n totale steekproef van 4729 daargestel. Eerste en tweede vlak faktorontledings is op 41 gemeenskaplike items oor al nege maatksappye gedoen en dit het ’n aanvaarbare Alfa koëffisiënt van 0,959 opgelewer. ’n Variansie-ontleding, gevolg deur post hoc kontrastoetse, het op betekenisvolle verskille tussen die onderskeie organisasies gedui. Die diskriminante geldigheid van die instrument kon vasgestel word en aanbevelings ter verbetering daarvan is aan die hand gedoen.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?