Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Arnavutluk’taki Osmanlı Dönemi Mimarisinde İstanbul Tasvirli Duvar Resimleri
İstanbul Depiction Mural Paintings in Architecture of Ottoman Period in Albania

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Metin UÇAR

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 7;
Start page: 671;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Balkans | Albania | Istanbul | Ornaments | Wall painting Balkanlar | Arnavutluk | Süsleme | İstanbul | Duvar Resmi

ABSTRACT
In this study, it was aimed to investigate the Istanbul depictionsmural paintings in Ottoman period within the borders of Albania, one ofBalkan countries. Within the scope of our research, the Istanbuldepictions found in research region were described according to theircontents by classifying them according to painting dates and locations.Also by analyzing style characteristics in paintings and the effects ofperiod, we tried to compare them with their likes in Anatolia in terms oftechnic and arrangement.The mural paintings which started to be used in religious and civilarchitecture of Ottoman Empire (in Istanbul the Capital City and inAnatolia) since middle of 18th century has started to be seen in wallsurfaces in Albania. Those mural paintings, which have nowadayssamples on scarce number of structures, are located in medallions,boards, springer and frames on inner and outer wall surfaces ofbuildings. The themes of paintings are generally still-life, landscape andcity depictions. Among city depictions chosen as theme, Istanbul hasprimary place because it was capital city in that era. The Istanbulfigurations, which have generally been handled fictionally, are locatedon wall surfaces of Akçahisar (Kruje) Toptaniler Mansion, BeratBekarlar Mosque, Berat Cako (Xhaxhi Qako) House and Görice (Korçe)Mirahor İlyas Bey Mosque.Although the Istanbul-themed paintings, which are now locatedwithin the borders of other countries, have been made by local artists oftheir region, they show important similarities with their contemporariesin especially Aegean and Marmara regions from the aspects of technic,style and arrangement. Bu çalışmada, Balkan ülkelerinden Arnavutluk’ta Osmanlı döneminde yapılmış olan duvar resimlerindeki İstanbul tasvirlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda bölgede yaptığımız araştırmada tespit edilen İstanbul tasvirleri, yapıldıkları tarihlere ve bulundukları yere göre tasnif edilerek, içeriklerine göre değerlendirilmiştir. Ayrıca, resimlerdeki üslup özellikleri ve dönemin etkileri irdelenerek, teknik ve düzenleme açısından analiz edilerek, Anadolu’daki çağdaşlarıyla karşılaştırılmaya çalışılmıştır.Osmanlı İmparatorluğu’nda XVIII. yüzyıl ortalarından itibaren başkent İstanbul ve Anadolu’daki dini ve sivil mimaride uygulanmaya başlayan duvar resimleri Arnavutluk’taki yapıların duvar yüzeylerinde de görülmeye başlar. Günümüzde çok az sayıdaki yapıda örnekleri kalmış olan duvar resimleri, yapıların iç ve dış duvar yüzeylerindeki madalyonlar, panolar, kuşaklar ve çerçevelerin içlerinde yer almaktadır. Resimlerde ele alınan konular, ağırlıklı olarak natürmort, manzara ve kent tasvirlerinden oluşmaktadır. Konu olarak seçilen kent tasvirleri içerisinde İstanbul, dönemin başkenti olması nedeniyle öncelikli bir yer teşkil eder. Genellikle hayali olarak ele alınan İstanbul tasvirleri, Akçahisar (Kruje) Toptaniler Konağı, Berat Bekarlar Camii, Berat Cako (Xhaxhi Qako) Evi, ve Görice (Korçe) Mirahor İlyas Bey Camii duvar yüzeylerinde yer almaktadır.Konusu İstanbul olan ve günümüzde farklı ülke toprakları içerisinde kalan duvar resimleri, bölgedeki yerel sanatçılar tarafından yapılmış olmasına rağmen özellikle Ege ve Marmara bölgesinde bulunan çağdaşları ile teknik, üslup ve düzen açısından büyük benzerlikler gösterir.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program