Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

As armas dos Taboada. Aproximación a unha peculiaridade heráldica Dezá

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Gómez Buxán, César

Journal: Cuadernos de Estudios Gallegos
ISSN 0210-847X

Volume: 52;
Issue: 118;
Start page: 389;
Date: 2005;
Original page

Keywords: Taboada | Heraldry | Genealogy | Terra de Deza | Taboada | heráldica | xenealoxía | Terra de Deza

ABSTRACT
The armones of the lineage of the Taboada in Deza's Former Earth show a differential fact with regard to the rest of Galicia, adopting not a few indivividual emblems, but an union of them that transmitted from generation to generation. In this article it is reflectet, doing a tour for his genealogy, the variations that the weapon of the family. They were suffering throughout the centuries in thos «region pontevedresa».As armerías da liñaxe dos Taboada na antiga Terra de Deza amosan un feito diferencial con respecto ó resto de Galiza, adoptando non uns emblemas individuáis, senón unha unión deles que se transmitiron de xeración en xeración. Neste artigo reflíctense, facendo un percorrido pola súa xenealoxía, as variacións que as armas da familia foron sufrindo ó longo dos sáculos nesta comarca pontevedresa.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions