Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Asetil L-karnitin ve doksorubisinin rat çizgili kası üzerine etkilerinin araştırılması

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Hülya Tosun Yıldırım | Gülden Diniz | Safiye Aktaş | Nur Olgun

Journal: Cumhuriyet Medical Journal
ISSN 1305-0028

Volume: 35;
Issue: 2;
Start page: 166;
Date: 2013;
Original page

Keywords: Doksorubisin | ALKAR | İskelet kası | Sıçan

ABSTRACT
Amaç. Doksorubisin, ilacın birikmiş dozuna bağlı olarak öngörülemeyen kardiotoksisiteye yol açan, yaygın olarak kullanılan bir kanser ilacıdır. Önceki çalışmalar doxorubicinin bu yan etkisinin L-karnitin ile azaldığını göstermiştir. Ancak sadece az sayıda çalışmada doksorubisinin iskelet kası üzerine toksik etkisi ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, doksorubisin ve asetil L-karnitinin sıçan çizgili kasındaki etkilerinin araştırılmasıdır. Yöntem. Çalışma, ağırlıkları 200-300 g arasında değişen erişkin erkek Wistar- Albino şıçanlar üzerinde gerçekleştirildi. Sıçanlar kontrol, doksorubisin, ALKAR ve doksorubisin + ALKAR olmak üzere 4 gruba ayrıldı. İlk grup (n=7) kontrol grubuydu. İkinci ve dördüncü gruba (n=6/ n=6) intraperitoneal doksorubusin verildi (kümülatif doz 15mg/kg). Üçüncü ve dördüncü gruba (n=7/ n=6) 10 gün süreyle intraperitoneal ALKAR verildi (300 mg/kg/gün). Tüm hayvanlar çalışmanın 10. günü sakrifiye edildi ve kuadriseps kasından kas biyopsi örnekleri alındı. Tüm örnekler donduruldu ve kriyostatla 8- mikronluk kesitler yapıldı. Tüm preparatlar rutin hematoksilen eozin boyasıyla, kombine COX- SDH enzim boyalarıyla ve histokimyasal modifiye Gomori trikrom, PAS ve oil red O boyalarıyla boyandı. Myofiber tip ayrımı için fast myozin antikoru kullanıldı. Bulgular. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, kas fiber tip dağılımı, lipit ve glikojen depolanması ile mitokondrial fonksiyonlar açısından doksorubisin veya ALKAR grubunda anlamlı fark bulunmadı. Tartışma. Bu çalışma doksorubisin veya ALKAR tedavisinin kalp-dışı çizgili kas dokusunda önemli incinmeye etken olmadığını göstermiştir.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions