Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

THE ASSESSMENT OF THE ATTITUDE TOWARD TARGET LANGUAGE OF HIGH SCHOOL STUDENTS LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN TURKEY IN TERM OF CERTAIN VARIABLES
TÜRKİYE’DE TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN HEDEF DİLE KARŞI TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ali GÖÇER

Journal: Journal of Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 4;
Issue: 8;
Start page: 1298;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Teaching Turkish as a foreign language | foreign language attitude and achievement Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi | Yabancı dil tutum ve başarısı.

ABSTRACT
The purpose of this study is to assessment in terms of certain variables the attitude connected with target language of the high school students who teaching Turkish as a foreign language. At the study was used Foreign Language Attitude Scale that was developed by Briem (1974) and was made validity and reliability by Corbin and Chiachiere (1995) as a data collection instrument. The scale has been translated into Turkish and alpha reliability coefficient of this scale has been found as .88. The participant are 314 students (from 27 countries) who learning Turkish in Germirli İmam Hatip High School in Kayseri-Turkey. 314 students’ responses were studied. The data were analysed using means, standard deviation, Tukey and t-test. Also the success situation of the students was defined according to mean of marks in the Turkish Language at the end of semester. According to the space of 0-44 was accepted ‘not success’; the space of 45-100 was accepted ‘success’. This study showed that students’ who take Turkish as a foreign language attitude differ in term of nationality, the purpose of learning Turkish, and success status in Turkish language, but there is difference their degree. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen yabancı uyruklu lise öğrencilerinin Türkçeye karşı tutumlarını bazı değişkenler açısından değerlendirmektir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Briem (1974) tarafından geliştirilen Corbin & Chiachiere (1995) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak son şekli verilen Yabancı Dil Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçeye çeviri yapılmış ve alpha güvenirlik katsayısı .88 olarak bulunmuştur. Araştırmaya Türkiye’de yabancı uyruklu öğrencilerin lise düzeyinde öğrenim gördüğü tek merkez olan Kayseri Germirli İmam Hatip Lisesine 27 ülkeden gelen 314 yabancı uyruklu öğrenci katılmıştır. Elde edilen veriler araştırmanın amacına uygun olarak Tukey testi, tek yönlü varyans analizi, aritmetik ortalama, standart sapma ve t-testi istatistiksel yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Öğrencilerin başarı durumları ise ilk dönem ağırlıklı olarak aldıkları Türkçe dersinin dönem sonu puanlarından oluşan not ortalamalarına göre belirlenmiştir. Buna göre 0-44 arası başarısız, 45-100 arası başarılı kabul edilmiştir. Bulgular, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin bu derse karşı tutumlarında geldikleri ülke, Türkçeyi öğrenme amaçları ve Türkçe dersinde başarılı olma durumu değişkenleri açısından fark olmadığı, sınıf düzeyi değişkeni açısından ise fark olduğunu göstermektedir.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions