Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Asymetria funkcjonalna i dynamiczna czasu reakcji prostej u zawodniczek trenujących szermierkę

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Tatiana Poliszczuk | Monika Lampkowska

Journal: Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
ISSN 2081-237X

Volume: 13;
Issue: 4;
Start page: 206;
Date: 2007;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: asymetria funkcjonalna | asymetria dynamiczna | czas reakcji | sport

ABSTRACT
Cel pracy: Celem badań była ocena i porównanie poziomu asymetrii funkcjonalnej i dynamicznej składowych szybkości reakcji u zawodniczek trenujących szermierkę, posiadających mistrzowską, pierwszą i drugą klasę sportową. Materiał i metody: Badaniem objęto 45 zawodniczek uprawiających szermierkę. Zostały one podzielone pod względem klasy sportowej na trzy grupy. Ocenę asymetrii dynamicznej przeprowadzono z zastosowaniem Wiedeńskiego Systemu Testów. Przy zastosowaniu Testu Reakcji oceniono i przeanalizowano czas reakcji i czas ruchu prostego na bodźce wizualne i akustyczne. Wyniki: Analizując asymetrię funkcjonalną w poszczególnych grupach u zawodniczek posiadających mistrzowską klasę sportową można zauważyć bardzo wysoką 40% dominację lewostronną. W pozostałych dwóch grupach wystąpiła wyraźna dominacja prawostronna (ponad 80%). Przy współczesnych obciążeniach w sporcie stosowanie asymetrycznej realizacji ćwiczeń wywołuje przeciążenie kończyn, deformacje kręgosłupa i liczne kontuzje. Wnioski: Istotna statystycznie p〈0,05 różnica między dominującą i niedominującą kończyną górną dla mediany czasu reakcji wystąpiła tylko u zawodniczek posiadających mistrzowską klasę sportową. ?wiadczy to o bardzo dużej asymetrii dynamicznej, jaka wystąpiła w tej grupie, co jest efektem wysokiej specjalizacji i „jednostronnego” treningu.
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions