Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Auto-ethnographical investigation of turning points in dance education – a method for creating awareness of one’s own pre-understanding in qualitative research Autoetnografisk undersøkelse av dansepedagogiske vendepunkt – bevisstgjøring av forforståelse i kvalitativ forskning.

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Trine Ørbæk

Journal: InFormation : Nordic Journal of Art and Research
ISSN 1893-2479

Volume: 2;
Issue: 1;
Date: 2013;
Original page

ABSTRACT
This article presents an auto-ethnographical investigation of a pedagogical practice in creative dance education. This research is a part of the PhD-project “To create dance” in physical education teacher education based at The Norwegian School of Sport Sciences and The Norwegian National Graduate School in Teacher Education. The method used is based on life stories, and turning points are used as analytical tools. The turning point analysis highlights that an auto-ethnographical investigation is relevant when it comes to creating awareness of pre-understandings in the development of pedagogical experiences from one’s own research field. In addition, the article shows that the turning point analysis may contribute to increasing knowledge on how one’s own experience can change when narrated in new ways. Finally, the study shows that making use of auto-ethnography may also have value as a reflexive approach for becoming more conscious of one’s own research process.Artikkelen omhandler en autoetnografisk undersøkelse av en pedagogisk praksis med å undervise i skapende dans. Denne studien er en del-studie av PhD-prosjektet «Å skape dans» i kroppsøvingslærerutdanningen som er forankret ved Norges idrettshøgskole og Nasjonal forskerskole for lærerutdanning. Livsfortellinger brukes som metode, og vendepunkt benyttes som analytisk verktøy. Vendepunktsanalysen får fram at en autoetnografisk undersøkelse er relevant for å bevisstgjøre egen forforståelse av å kunne utvikle pedagogiske erfaringer fra eget forskningsfelt. I tillegg vises at vendepunktsanalyse kan bidra til en økt kunnskap om hvordan ens egen erfaring har endret seg, ved at den er fortalt på nye måter. Det konkluderes med at bruk av autoetnografi kan ha verdi som en refleksiv tilnærming til synliggjøring av egen forskerprosess.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil