Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Avaluació de la qualitat docent i promoció del professorat. Legislació universitària espanyola: modificació de la Llei orgànica d’universitats. Professorat funcionari: de l’habilitació a l’acreditació (2004-2008) Assessment of teaching quality and promotion of teaching staff. Spanish university legislation: modification of the Spanish University Act. Civil service teaching staff: from qualification to accreditation (2004-2008) Evaluación de la calidad docente y promoción del profesorado. Legislación universitaria española: Modificación de la Ley orgánica de universidades. Profesorado funcionario: de la habilitación a la acreditación (2004-2008)

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Josep Carreras Barnés

Journal: Temps d'Educació
ISSN 2014-7351

Issue: 40;
Start page: 193;
Date: 2011;
Original page

Keywords: selecció del professorat universitari | legislació universitària espanyola | acreditació

ABSTRACT
Després de guanyar el Partit Socialista les eleccions generals de març de 2004, el nou govern va iniciar un procés de modificació de la Llei orgànica d’universitats (LOU) —promulgada el 2002 pel govern del Partit Popular—, amb l’objectiu de potenciar l’autonomia de les universitats. En aquest article s’explica el desenvolupament del procés de tramitació parlamentària de la nova llei (Llei orgànica de modificació de la LOU) fins a la seva promulgació el mes d’abril del 2007; es comenten les modificacions introduïdes en l’articulat referent al professorat universitari funcionari, i s’analitza la normativa subsegüent de desenvolupament reglamentari. _____________________________________________ Après que le Parti socialiste (PSOE) ait gagné les -élections générales de mars 2004, le nouveau gouvernement a entamé un processus de modification de la Loi organique des Universités (LOU) —promulguée en 2002 par le gouvernement du Parti populaire (PP)—, dans le but de renforcer l’autonomie des universités. Dans cet article, nous expliquons le développement du processus parlementaire qui a mené à la nouvelle loi (Loi organique de modification de la LOU) jusqu’à sa promulgation au mois d’avril 2007, nous commentons les modifications introduites dans le domaine faisant référence aux enseignants universitaires fonctionnaires, et nous analysons la réglementation subséquente de développement réglementaire.After winning the general elections in March 2004, the new Socialist Party (PSOE) government began the process of amending the Spanish University Act (LOU), which had been enacted in 2002 by the People’s Party (PP) government. The aim of the amendment was to increase the autonomy of universities. In this paper, we explain the process of the new act passing through parliament (the Act to amend the LOU), until it was enacted in April 2007. We describe the amendments made to the articles on civil service university teaching staff, and we analyse the subsequent development of the new regulations.Tras ganar el Partido Socialista las elecciones generales de marzo del año 2004, el nuevo gobierno inició un proceso de modificación de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), promulgada en 2002 por el gobierno del Partido Popular, con el objetivo de potenciar la autonomía de las universidades. En este artículo se explica el desarrollo del proceso de tramitación parlamentaria de la nueva ley (Ley Orgánica de modificación de la LOU) hasta su promulgación en abril de 2007; se comentan las modificaciones introducidas en el articulado referente al profesorado universitario funcionario, y se analiza la normativa subsiguiente de desarrollo reglamentario.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?