Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Badania epidemiologiczne częstości występowania zakażenia Helitobatter pylori u dzieci w Polsce

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Franciszek Iwańczak | Elżbieta Madorkowska | Maciej Kaczmarski | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka | Wrzesław Romańczuk | Barbara Iwańczak | Tomasz Pytrus | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Grażyna Mierzwa | Wojciech Cichy | Iwona Ignyś | Danuta Dzierżanowska | Grażyna Gościniak | Ewa Vogtt

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 6;
Issue: 4;
Start page: 345;
Date: 2004;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: epidemiologia | zakażenie H. pylori | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: Zakażenie H. pylori jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych zakażeń bakteryjnych wśród ludności całego świata. H. pylori zasiedla błonę śluzową żołądka powodując jej przewlekłe zapalenie i powstawanie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy. Cel pracy: Ocena częstości występowania zakażenia H. pyloriw badaniach wieloośrodkowych w Polsce, wza-leżności od wieku, płci i miejsca zamieszkania. Materiał i metodyka: Do badania wylosowano 9000 dzieci z 6 ośrodków, po 1500 dzieci z każdego ośrodka, w wieku od 0-18 lat z podziałem na rejony zamieszkania - po 500 dzieci z miasta wojewódzkiego, powiatowego i obszaru wiejskiego. Dzieci do badania były losowane w 5 przedziałach wiekowych z uwzględnieniem proporcji danej populacji i płci badanych. Podstawą rozpoznania zakażenia H. pylori było stężenie przeciwciał przeciwko H. pyloriw klasie IgG w surowicy powyżej 24 U/ml. Wnioski: Częstość występowania zakażenia Helicobacter pylori u dzieci w wieku od O-18 lat w Polsce wynosiła 30,41 %. Wykazano częstsze występowanie zakażenia w pierwszych trzech latach życia, najniższe w trzecim roku oraz stopniowy wzrost częstości zakażenia począwszy od czwartego roku życia. Nie wykazano wpływu płci na częstość występowania zakażenia. Stwierdzono statystycznie częstsze występowanie zakażenia H. pylori u dzieci mieszkających na wsi i w małych miastach w porównaniu z mieszkańcami miast wojewódzkich, co najprawdopodobniej było związane z gorszymi warunkami socjoekonomicznymi.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions