Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Badanie echokardiograficzne, EKG i 24-godzinna rejestracja EKG metodą Holtera z analizą zmienności rytmu zatokowego u chorych z twardziną układową

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Edyta Płońska | Lidia Ostanek | Andrzej Wojtarowicz | Piotr Szamlewski | Ida Hegedus | Krzysztof Filipiak | Maciej Lewandowski | Robert Kaliszczak | Beata Butkiewicz | Elżbieta Załuga

Journal: Polish Journal of Cardiology
ISSN 1507-5540

Volume: 3;
Issue: 1;
Start page: 33;
Date: 2001;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: echokardiografia | twardzina układowa

ABSTRACT
Cel: Celem pracy była ocena funkcji serca u chorych z twardziną układową przy użyciu echokardiografii, 12-odprowadzeniowego EKG oraz 24-godzinnej rejestracji EKG metodą Holtera. Materiał i metodyka: Ogółem zbadano 55 osób, w tym 47 (84%) kobiet. Badaniem objęto 30 chorych ze skle-rodermią (grupa B), w wieku 16 do 71 lat (średnia wieku 50 lat). W grupie kontrolnej (K) było 25 pacjentów (84% kobiet). U wszystkich chorych wykonano badanie kliniczne, echokardiografię jedno i dwuwymiarową, dopplerowską, spoczynkowe badanie EKG oraz 24-godzinne EKG metodą Holtera. Analizowano morfologię serca, czynność skurczową i rozkurczową lewej komory, parametry dopplerowskie oraz rodzaj i nasilenie zaburzeń rytmu i przewodzenia, a także zmienność odstępów RR rytmu zatokowego. Wyniki: ?redni okres trwania choroby u wszystkich osób ze sklerodermią (SCL) wynosił 7,7±;6 lat. U pacjentów z SCL, w porównaniu z grupą kontrolną, istotnie wyższy był indeks masy lewej komory, wymiar skurczowy przegrody międzykomorowej oraz wymiar lewego przedsionka. U 13,3% chorych z SCL stwierdzono przekraczającą fizjologiczną, lecz nieistotną hemodynamicznie niedomykalność zastawki dwudzielnej i trójdzielnej. U 30% osób z grupy B stwierdzono obecność nieco zwiększonej ilości płynu w osierdziu. U 13,3% pacjentów z SCL wykazano asynergię skurczu lewej komory. Z parametrów dopplerowskich badania echokardiograficznego istotne statystycznie było jedynie wydłużenie czasu skurczu izowol u metrycznego. W badaniu EKG zaobserwowano istotne statystycznie częstsze występowanie bloków odnóg pęczka Hisa. 24-godzinna rejestracja EKG wykazała istotnie częstsze występowanie napadów częstoskurczu nadkomorowego w grupie B. W analizie całodobowej zmienności rytmu serca nie doszukano się różnic parametrów czasowych. W analizie częstotliwościowej u osób z twardziną układową istotnie mniejsza była całkowita moc widma. Wnioski: Wydłużony okres izowolumetrycznego rozkurczu lewej komory okazał się najbardziej istotnym parametrem uszkodzenia funkcji lewej komory u chorych na twardzinę układową. Częste występowanie także innych odchyleń echokardiograficznych powinno zachęcać do rutynowego badania echokardiograficznego wszystkich pacjentów z twardziną układową, także chorych bez klinicznych objawów choroby serca.

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program