Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Belge Yönetimi Kapasite Değerlendirme Sistemi:Bir Uygulama Örneği Olarak Türkiye Kızılay Derneği = Records Management Capacity Assessment System: An Example of the Practice of Turkish Red Crescent Society

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Külcü, Özgür | Külcü, Hande Uzun

Journal: Bilgi Dünyası
ISSN 1302-3217

Volume: 11;
Issue: 1;
Start page: 22;
Date: 2010;
Original page

Keywords: Belge yönetimi | Kapasite | Değerlendirme | Türkiye Kızılay Derneği | Records management | Capacity | Evaluation | Turkish Red Crescent Society

ABSTRACT
Kurumların idari sistemleri içerisinde tanımlanan belge yönetimi çalışmalarında başarı için,kurum içerisinde idari yapı ve belge uygulamalarına yönelik var olan kapasitenin analiz edilmesioldukça önemlidir Bu kapsamda belge yönetimi alanında uluslararası ve ulusal koşullarındeğerlendirilmesi, belge işlemlerinde var olan durumu tanımlamak için analizlerin yapılmasıgerekmektedir. Çalışmada, Türkiye Kızılay Derneği (TKD) Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü ile İnsanKaynakları Müdürlüğünde, Uluslararası Belge Yönetimi Vakfı ve Dünya Bankasının ortak çalışmasısonucu geliştirilen Belge Yönetimi Kapasite Değerlendirme Sistemi (RMCAS) ile ilgili yazılımprogramından yararlanılarak analizler yapılmıştır. Gerçekleştirilen analizlerle TKD’de belgeişlemlerine yönelik var olan kapasite olanaklarının, sorunların ve beklentilerin tespit edilmesiamaçlanmıştır. Analizlerden elde edilen verilere göre; TKD içerisinde belge erişime dönük üst veriunsurlarının tanımlanmasında, erişim kısıtlamaları, değerlendirme ve imha işlemlerinde, denetimmekanizmalarının oluşturulmasında, uygulamaların birimlere yayılmasında sorunlar yaşandığı,ayrıca iletişim ve rutin yazışmalarda elektronik ortama geçişin öncelikli alanlardan biri olduğuortaya çıkmıştır.In order to be successful in records management within the administrative systems ofinstitutions, an analysis of the existing capacity in administrative bodies and records managementapplications is regarded as crucial. In this respect, an evaluation of both international and nationalpreconditions together with an analysis of the existing conditions in records management isnecessary. In this study, the mentioned analysis is carried out in order to identify the conditionsand problems through Records Management Capacity Assessment System with a related softwareprogram. Being developed by the collaborative work of International Records Management Trust,and the World Bank. Empirical examination was made upon the related activities of Red CrescentSociety of Turkey Directorship of Communication and Archives, and the Directorship of HumanResources. The analysis aimed at locating the capacity, problems and expectations in recordsmanagement of the Society. The conclusions indicated that there are diffi culties in defi ningmetadata for accessing records, in restrictions to access, evaluation and annihilation processes,and concerning the application of methods among the administrative units. Moreover foundingan electronic base for communication and daily correspondence should be among the priorities.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program