Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Bilgi Hizmetleri ve Hizmetin Kalitesi

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ayşe Üstün

Journal: Türk Kütüphaneciliği / Turkish Librarianship
ISSN 1300-0039

Volume: 15;
Issue: 2;
Start page: 205;
Date: 2001;
Original page

Keywords: Bilgi Hizmetleri | Kalite | Kalite Yönetimi

ABSTRACT
Tüm hizmet işletmelerinde olduğu gibi bilgi kurumlarında da hizmetin kalitesinin yükseltilmesinde çeşitli çabalar gerekmektedir. Bunların başında, değişme ve gelişmeyi ilke edinen çağdaş yönetim yapısı gelmektedir. Bilgi hizmetleri, her şeyden önce ilişki ve iletişim odaklı bir iştir. Yönetim, çalışanlar ve kullanıcının birlikte planladıkları, birlikte karar aldıkları ve birlikte hazırladıkları hizmetler vardır. Böyle bir ortam, iş doyumunun, kullanıcı memnuniyetinin ve kaliteli hizmetin gerçekleştiği bir süreçtir. Bugün gösterilen çabalar, gelecekteki başarıların çekirdeği olacaktır. Uzun dönemli düşünebilme becerilerinin geliştirilmesinde, yaratıcılıkların ortaya konmasında, yenilenme ve sorun çözme ortamları önem kazanmaktadır. Çağdaş bilgi hizmetleri sürecinde, statiktik, iletişimsizlik, durağanlık ve katı kuralcılık gibi kavramların yeri yoktur.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program