Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

İbn Haldûn ve Hegel'in Tarih Felsefelerinin Türkiye Bağlamında Anlamı
The Meaning of Ibn Khaldûn's and Hegel's Philosophy of History in the Context of Turkey

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Muhammet ÖZDEMİR

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 7;
Start page: 415;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Ibn Khaldûn | Hegel | Philosophy of History | Turkey | Turkish | Human Sciences İbn Haldûn | Hegel | Tarih Felsefesi | Türkiye | Türkçe | İnsan Bilimleri

ABSTRACT
The aim of this study is to examine the meaning of implications ofIbn Khaldûn’s and Hegel’s philosophy of history in the context ofTurkey. The main claim of the study is that history and human scienceswhich have written in Turkish have implicitly configured by a negativephilosophy of history and that this is not beneficial to Turkey’s people.Here, ‘history’ and ‘the human sciences’ are thought as the privatestructures which state being and anatomize it. It is evident from thatthere is an implicit approval related to man in these structures. Inthem, it has been assimilated a non-pragmatic style which is related tobeing. The style of expressing being -in Turkish historical narratives- isappearance which does not start to think from human typology inTurkey and is unseeing its necessities and ignores its realcharacteristics. Ibn Khaldûn’s and Hegel’s -also Karl Marks whoreinterpreted Hegel- findings in the history for man is similar to Turkishpeople’s common theme which has wanted when they exist. IbnKhaldûns’s “al-asabiyya” and Hegel’s “geist” and Marx’s “praxis” aresuitable for Turkish potential which exists. This is the manifestation ofanxiety which requires existing in the history. It will have graduallyreferred to a being whose Turkish typology and will have suggested anew human understanding for approval, if it would start with thismanifestation. This is remarkable in terms of pragmatic of humansciences. In a sense, human sciences should start from suchphilosophy of history to response to the share which has been taken insurplus-value. Therefore Ibn Khaldûn’s and Hegel’s implications -inaddition to Marks’- related to the history of philosophy are important forTurkish people with regard to their location in the history of civilization. Bu çalışmanın amacı, İbn Haldûn ve Hegel’in tarih felsefelerindeki göndermelerin Türkiye bağlamında anlamını irdelemektir. Çalışmanın temel iddiası, Türkçede yazılan tarihin ve insan bilimlerinin örtük bir negatif tarih felsefesi tarafından yapılandırıldığı ve bunun Türkiye’deki insanlara yarar sağlamadığı yolundadır. Burada ‘tarih’ ve ‘insan bilimleri’, varolanı dile getiren ve onu açımlayan özel yapılar olarak alınmaktadır. Söz konusu yapılarda örtük bir insani onaylamanın bulunduğu bellidir. Bunlarda varolana ilişkin pragmatik olmayan bir tarz benimsenmiştir. Varolanın dile getirilme tarzı -Türkçe tarihsel anlatılarda-, Türkiye’deki insan tipinden yola çıkmayan, onun gereksinimlerini merkeze almayan ve onun gerçek mevcudiyetini inkâr eden bir görünümdedir. İbn Haldûn ve Hegel’in -ek olarak Hegel’i yeniden yorumlayan Karl Marks’ın- insan adına tarihte buldukları şey, Türkiye’deki insanların yaşıyor olduklarında aradıkları ortak temaya benzerdir. İbn Haldûn’daki “asabiyet”, Hegel’deki “halk tini” ve Marks’taki “praksis” tam da varolan Türkçe potansiyele tekabül etmektedir. Bu, tarihte varolmak kaygısının tezahürüdür. Bu tezahürden yola çıkıldığında aşama aşama Türkçe tipi bir varoluşa göndermede bulunulmuş olacak ve onaylanmak için yeni bir insani kavrayış önerilmiş olacaktır. İnsan bilimlerinin pragmatikliği açısından mevzubahis olan öneri dikkate değerdir. Bir bakıma artı-değerden alınan payın bir karşılığı olarak insan bilimlerinin böyle bir tarih felsefesinden yola çıkmaları gerekmektedir. Dolayısıyla İbn Haldûn ve Hegel’in -ve ek olarak Marks’ın- tarih felsefesine ilişkin çıkarımları, uygarlık tarihinde edineceği konum bakımından Türkiye insanı için önemlidir.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona