Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

İbn Haldun’un Siyaset Teorisi Ve Siyasal Sistem Sınıflandırması
Political Theory And Politic System Classification Of Ibn Khaldun

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ali ÇİFTÇİ | Nihat YILMAZ

Journal: Turkish Studies
ISSN 1308-2140

Volume: 8;
Issue: 7;
Start page: 83;
Date: 2013;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Ibn Khaldun | Political Theory | Political Systems | State İbn Haldun | Siyaset Teorisi | Siyasal Sistemler | Devlet

ABSTRACT
The past of the scientific works of administration methods is quiteold. The struggle of finding out the best one by examining politicalsystems comperatively were not only limited with the past. It has beencarried on until today. As well as the works that have been performed inWest since the Ancient Greek Period, The Islamic World have submittedmany precious works in aforementioned topic. One of those whosubmitted precious works for political theory and politic systemclassification was Ibn Khaldun. He, with the light of his experience andobservations as someone who have taken part in politic life itself, hasexamined politic systems that could have been considered as beyondfrom his era. While the politic system classification has decreased tominimum with the theoratic thought came into prominence in themiddle age of the west, In Islamic World, Researching the politicalsystems which have been submitted by Ibn Khaldun without dependingon the absolute theoratic thoughts keeps this essay valuable. In thisrespect, the very place of Ibn Khaldun in social sciences is consideredprimarily. Afterward, The concepts of State, Relationship andPresidency-Estate which are irrevocable for his politic theory areelaborated. Finally, Politic system classification of Ibn Khaldun, Thebasic contect, is studied generaly. Ibn Khaldun bisects them astheoratic based system and Estate based system whilke secting politicalsystems. He also generalizes Estate based policy in two main topics asabsolute estate and politic estate. What Ibn Khaldun named andidealized administration method as a theoratic based policy isCaliphate or Imamate. Yönetim şekilleri ile ilgili bilimsel çalışmaların geçmişi oldukça eskidir. Siyasal sistemleri karşılaştırmalı şekilde inceleyerek en iyisini bulma çabası sadece geçmişle sınırlı kalmamış günümüze kadar da devam edegelmiştir. En iyi yönetimin nasıl olması gerektiği üzerine Antik Yunan döneminden itibaren Batı’da yapılan birçok çalışmaların yanı sıra İslam Dünyasında da bu alanda değerli çalışmalar yapılmıştır. İslam Dünyasında siyaset teorisi ve siyasal sistem sınıflandırmaları üzerine çalışma yapan önemli düşünürlerden biri de İbn Haldun’dur. Kendisi siyasal hayatın içinde yer almış birisi olarak deneyim ve gözlemlerinin ışığında dönemi için ileri sayılabilecek siyasal sistem incelemelerinde bulunmuştur. Batı’nın Ortaçağında dini düşüncenin ön plana çıkması ile siyasal sistem sınıflandırmaları en aza inerken İslam Dünyasında salt dini düşünceye bağlı kalmadan İbn Haldun tarafından olanı inceleyerek yapılan siyasal sistemlerin araştırılması makaleyi önemli kılmaktadır. Bu bağlamda makalede öncelikle İbn Haldun’un sosyal bilimler içerisindeki yeri ele alınmaktadır. Daha sonra onun siyaset teorisi için vazgeçilmez olan devlet, asabiyet ve riyaset-mülk gibi temel kavramlar üzerinde durulmaktadır. Son olarak da makalenin temel konusu olan İbn Haldun’un siyasal sistem sınıflandırması ana hatları ile irdelenmektedir. İbn Haldun siyasal sistemleri sınıflandırırken bunları öncelikle mülke dayalı ve dine dayalı siyaset olarak ikiye ayırmaktadır. Mülke dayalı siyaseti de kendi içinde tabii mülk ve siyasi mülk şeklinde iki başlık altında incelemektedir. İbn Haldun’un dine dayalı siyaset olarak adlandırdığı ve idealize ettiği yönetim şekli ise hilafet ya da imamettir.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions