Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

The Brain Lipids Conference 2008

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Janusz Rybakowski

Journal: Neuropsychiatria i Neuropsychologia
ISSN 1896-6764

Volume: 3;
Issue: 3-4;
Start page: 159;
Date: 2008;
Original page

ABSTRACT
Wdniach 8–11 września 2008 r. w jednym zeznajdujących się w Oslo hoteli Radisson odbyłasię międzynarodowa konferencja zatytułowanaThe Brain Lipids Conference 2008. Poprzednie dwiekonferencje tego typu odbyły się w roku 2003i 2005 w szkockiej miejscowości Aviemore dlauczczenia pamięci Davida Horrobina, wybitnegobiochemika i badacza metabolizmu lipidów. DavidHorrobin (1939–2003), z którym piszącegoto sprawozdanie łączyła wieloletnia przyjaźń, jesttwórcą wielu oryginalnych koncepcji dotyczącychzaburzeń psychicznych, głównie schizofrenii.Wroku 1980 zaproponował on zastosowanie testuniacynowego mierzącego reakcję skórnąpo podaniu kwasu nikotynowego jako testdiagnostyczny schizofrenii, mający wykrywać deficytukładu prostaglandyn w tej chorobie. W roku1994 sformułował tzw. błonową hipotezęschizofrenii wskazującą na dysfunkcję błon komórkowych,głównie komórek nerwowych uwarunkowanązaburzeniami metabolizmu lipidów.W2002 r. opublikował książkę The madness ofAdam and Eve. How schizophrenia shaped the humanity,w której przytacza argumenty ewolucyjnewskazujące na znaczenie metabolizmu lipidóww kształtowaniu się ludzkiego mózgu oraz jegozaburzeń w schizofrenii. Jeden z fragmentów tejksiążki dotyczy kontrowersyjnego okresu rozwojuczłowieka w bliskim sąsiedztwie dużych akwenów(aquatic ape). Horrobin wysunął hipotezę, żeodżywianie się w tym okresie przez protoplastówHomo sapiens „owocami morza” ze znaczną zawartościąnienasyconych kwasów tłuszczowych,zwłaszcza typu omega-3, mogło dać istotny impulsrozwojowy dla ludzkiego mózgu.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil