Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Brieven uit de Boere-oorlog van Reintjo Rijkens arts

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Jan Ploeger

Journal: Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies
ISSN 2224-0020

Volume: 19;
Issue: 3;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Tweede Anglo-Boereoorlog (1899-1902) | suster Hellemans | Sophia Izedinova | Russian Nursing Sister | Russian Nursing Sister | verpleegsters | geneeshere | Nederlandsche Roode Kruis | Dr. Rijkens se briewe

ABSTRACT
In verband met die Tweede Anglo-Boereoorlog (1899-1902) bestaan daar o.m. herinneringe van verpleegsters. In die verband kan o.m. suster Hellemans se bekende Met het Roode Kruis mee in den Boeren-Vrijheidsoorlog (Amsterdam, 1901) en Sophia Izedinova, A Few Months with the Boers. The War Reminiscences of a Russian Nursing Sister (Johannesburg, 1977) genoem word. Dit is bekend dat ongeveer 'n tagtigtal geneeshere en 300 verpleërs (verpleegsters) of diens in ons land gedoen het of bereid was om hier te lande diens te doen. 'n Deel van hulle ervarings en belewenisse is aangeteken in die bekende Handelingen der Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden, in tijo van Oorlog genaamd het Nederlandsche Roode Kruis (Den Haag, 1901, deel XVI). 

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions