Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Cabaran arah perubahan kini dalam geografi fizikal di Malaysia

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Sharifah Mastura SA

Journal: Geografia : Malaysian Journal of Society and Space
ISSN 2180-2491

Volume: 1;
Issue: 1;
Start page: 56;
Date: 2005;
Original page

Keywords: GIS | geografi fizikal | geoteknologi | holisme | penderiaan jauh | pengkhususan

ABSTRACT
Tujuan kertas ini ialah untuk meninjau arahaliran perubahan kini dalam subdisiplin geografi fizikal seperti yang diamalkan di Jabatan Geografi Universiti Kebangsaan Malaysia dan di dunia luar, terutamanya di United Kingdom. Dalam pada menyerlahkan peripentingnya memanfaatkan kemahiran geoteknologi tercanggih dan terkini seperti teknologi komputer, satelait, GIS dan multi-media kertas ini merumuskan lima bentuk implikasi arahaliran perubahan kini tersebut kepada pengamalan geografi fizikal di Universiti Kebangsaan khususnya dan Malaysia umumnya: (1) kajian-kajian gunaan dan pengurusan boleh menjadi tempat pertemuan geografi fizikal dan geografi manusia; (2) ahli geografi fizikal perlu meningkatkan pengetahuan saintifik mereka demi mencapai kecemerlangan; (3) peri pentingnya georafi fizikal diperkasakan state of the art geotechnologies demi meningkatkan ketepatan penyukatan dan pemantauan; (4) perlunya kurikulum geografi fizikal di rombak supaya dapat memuatkan kaedah penyelidikan baru, kemahiran menyelesaikan masalah, pemikiran kritikal, dan etika terpuji; (5) perlunya diseimbangkan antara pendekatan menyeluruh (holism) dan pengkhususan (specialism) antara ketiga-tiga komponen utama geografi fizikal iaitu geomorfologi, kajiklim dan biogeografi.
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?