Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

ÇAĞDAŞ İNGİLİZ FELSEFESİNDE DİN DİLİNİN FONKSİYONEL ANALİZİ / FUNCTIONAL ANALYSIS OF RELIGIOUS LANGUAGE IN CONTEMPORARY BRITISH PHILOSOPHY

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Ali YILDIRIM

Journal: Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad)
ISSN 2147-1185

Volume: 1;
Issue: 2;
Start page: 320;
Date: 2012;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Braithwaite | din dili | konatif | işlevselcilik | doğrulama | Braithwaite | conative | functionalism | religious language | verification

ABSTRACT
Mantıksal pozitivizmin savunduğu doğrulamacı ve yanlışlamacı yaklaşımlar, din dilinin anlamsızlığını göstermeye yöneliktir. Wittgenstein’ın ikinci dönem fikirlerinden hareketle birçok işlevselci teori ortaya atılmıştır. Wittgenstein’ın kullanımı esas alan anlam teorisi, birçok teist düşünür için dini kurtarmak adına umut verici olmuştur. Ancak din dilini fonksiyona dayalı olarak yorumlama girişimleri indirgemeci olmakla eleştirilmiştir. Aynı zamanda, bu tavır bazı teist filozoflarca dinin ilâhi-metafizik yönünü görmezlikten gelen bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir.Verification and falsifiable approaches advocated by the logical positivism, exhibit an attitude of insisting on the meaningless of religious language. Functionalist theory had been put forward based on Wittgenstein's second term philosophy. Many theists have seen usage-based theory of Wittgenstein promising to save the religion. But, attempts to interpret the language of religion on the basis of function were criticized for being reductionist. At the same time, this attitude has been evaluated by the theist philosophers as an approach which ignores the divine-metaphysical aspect.
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program