Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

La carrera professional i l’avaluació de l’acompliment dels funcionaris públics La carrera profesional y la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos The Professional Career Path and Performance Evaluation among Civil Servants

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Luis Miguel Arroyo Nanes

Journal: Revista Catalana de Dret Públic
ISSN 1885-5709

Issue: 45;
Start page: 94;
Date: 2012;
Original page

Keywords: Carrera administrativa | carrera professional | desenvolupament professional | avaluació de l’acompliment | drets i garanties jurídiques.

ABSTRACT
Dins del programa de reformes que aborda l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) hi ocupa un lloc central el tractament de la carrera professional dels funcionaris públics i l’avaluació de l’acompliment de la seva activitat, i es constitueixen en eixos de canvi i renovació de tot el règim de la funció pública en l’Estat espanyol.La carrera professional (CP) a diferència del que va succeir en la legislació bàsica anterior, assumeix ara el protagonisme que mai no hauria hagut de deixar de tenir, i encara que aquest treball d’investigació es dedica a analitzar-ne només l’esfera dinàmica, si li unim la seva problemàtica estructural, és la verdadera medul·la espinal del sistema de funció pública, sense la qual no es pot comprendre el mateix, en la seva essència, les seves consecucions i els seus límits.L’AC (avaluació de l’acompliment, per la seva banda, un instrument nou i completament desconegut i ple d’incògnites, queda configurat com a possibilitador de l’avaluació i valoració de la conducta professional i el rendiment o els assoliments de resultats dels empleats, i té un enorme potencial d’influència sobre aspectes molt rellevants de la vida funcionarial (CP, retribucions, formació, etc.).Dentro del programa de reformas que aborda el EBEP, ocupa un lugar central el tratamiento de la carrera profesional de los funcionarios públicos y la evaluación del desempeño de su actividad, constituyéndose en ejes de cambio y renovación del régimen todo de la función pública en el Estado español.La carrera profesional (CP), a diferencia de lo que sucedió en la legislación básica anterior, asume ahora el protagonismo que nunca debió dejar de tener y aunque este trabajo de investigación se dedica a analizar solo su esfera dinámica, si le unimos su problemática estructural, es la verdadera médula espinal del sistema de función pública, sin el que no cabe comprender el mismo en su esencia, sus consecuciones y sus límites.La evaluación del desempeño, por su parte, un instrumento nuevo y completamente desconocido y plagado de incógnitas, queda configurado como posibilitador de la evaluación y valoración de la conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados de los empleados, y tiene un enorme potencial de influencia sobre aspectos muy relevantes de la vida funcionarial (CP, retribuciones, formación, etc.).The treatment of the professional career path and performance evaluation of civil servants occupy a central position in the program of reforms addressed by the Basic Statute for Public Employees. These elements constitute axes for change and renovation for the entire Spanish civil service.The professional career path, in contradistinction to the previous basic legislation, now takes on the key role it should never have relinquished. This research paper focuses exclusively on its dynamic aspects. Nevertheless, if in addition to the dynamic aspects of the professional career path, we consider its structural issues, it becomes evident that it is truly the backbone of the civil service system, without which it is impossible to understand the system’s essence, achievements, and limitations.The performance evaluation is a new, completely unknown instrument, riddled with unknowns. It figures to be a vehicle that will enable the evaluation and assessment of professional conduct and employees´ performance or results, and it has enormous potential for influencing very important aspects of the life of civil servants (career path, compensation, training, etc.).
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions