Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Chain-computerisation and theories on knowledge-sharing: Prevent a fallacy of the wrong level and do not step into the pitfall of an unstructured-information overload Keteninformatisering en theorievorming over kennis delen: Voorkom een niveauvergissing en stap niet in de valkuil van de ‘omgevallen boekenkast’

ADD TO MY LIST
 
Author(s): T. Visser

Journal: Journal of Chain-Computerisation
ISSN 1879-9523

Volume: 2;
Date: 2011;
Original page

Keywords: chain-computerisation | knowledge-sharing | large-scale co-operation | development of theories | fallacy of the wrong level

ABSTRACT
Dit artikel in beschikbaar in het Engels en het NederlandsKeteninformatisering blijft een actueel onderwerp en de vraag naar meer inzichten en handvatten neemt toe. Deze kunnen verkregen worden uit andere onderzoeksgebieden, maar zorgvuldigheid is geboden bij het toepassen hiervan in de context van maatschappelijke ketens. Een niveauvergissing is snel gemaakt en een omgevallen boekenkast krijg je niet zomaar weer overeind. In mijn afstudeeronderzoek heb ik aspecten geïdentificeerd voor het toetsen van de toepasbaarheid van inzichten en handvatten uit andere theorieën op de groot­schalige context van maatschappelijke ketens. Voor zover mij bekend is de enige kennistheorie die expliciet aandacht besteedt aan c.q. uitgaat van grootschaligheid, die van Nonaka.Het verkregen inzicht dat kennis delen noodzakelijk is voor ketensamenwerking (gericht op de aanpak van het dominante ketenprobleem) onderstreept dat keten­informa­tisering in de kern gaat om communicatie en niet om dossiervorming. Een dominant ketenprobleem zorgt voor de noodzakelijke focus en selectie met betrekking tot de uit te wisselen informatie en de te delen kennis op het niveau van een keten als geheel. Een algemene oplossing levert vaak niet de ketencommunicatie die nodig is voor de aanpak van een specifiek dominant ketenprobleem; een ketenspecifieke oplos­sing is meestal nodig.  This article is available in English and DutchChain-computerisation is, as always, still a topical subject and the demand for more insights and tools is steadily increasing. These can be obtained from other areas of research, but caution should be exercised when applying them to social chains. A fallacy of the wrong level is easily made and you can't structure an unstructured-information overload so easily. In my Master’s thesis, I identified aspects that can be used to assess the usability of insights and tools from other theories in the context of large-scale social chains. As far as I know, the only knowledge theory that pays explicit attention to – or is based on – scale is that of Nonaka.The insight that knowledge-sharing is essential for chain co-operation (focused on dealing with the dominant chain problem) emphasizes that the core of chain-computerisation is all about communication and not about simply compiling files. A dominant chain problem ensures the necessary focus and selection with respect to the exchange of information and the knowledge to be shared at the level of the chain as a whole. A standard solution does not often provide the chain communication that is necessary for dealing with a specific dominant chain problem; a chain-specific solution is generally necessary.  
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions