Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Charakterystyka grzybów izolowanych z górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci zakażonych Helicobacter pylori

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marek Kurnatowski | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Ewa Toporowska-Kowalska | Alicja Kurnatowska

Journal: Pediatria Współczesna
ISSN 1507-5532

Volume: 2;
Issue: 3;
Start page: 185;
Date: 2000;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: Helicobacter pylori | Candida | dzieci | zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy

ABSTRACT
Cel pracy: Ocena prewalencji i charakterystyka grzybów zajmujących różne ontocenozy górnego odcinka przewodu pokarmowego (jama ustna, przełyk, żołądek, dwunastnica, odbytnica) u dzieci zakażonych Heli-cobacter pylori. Materiał i metodyka: Badania przeprowadzono u 48 dzieci. Podczas badania endoskopowego pobierano jałowymi cewnikami treść z przełyku, żołądka i dwunastnicy oraz dodatkowo popłuczyny jamy ustnej i wymaz z odbytu lub kał do oceny mikologicznej. Materiał inkubowano na podłożu Sabourauda. Szczepy grzybów identyfikowano za pomocą testów API 20 C, API 20 C AUX i API ZYM zgodnie z zasadą numerycznej identyfikacji (Analytical Profile Index, BioMerieux, Lyon 1990). Wyniki: Grzyby stwierdzono u 40 spośród 48 zbadanych dzieci (83,3±5,4%). Inwazje w większości miały charakter wieloogniskowy (82,5±5,5%); grzyby kolonizowały od 2 do 5 ontocenoz przewodu pokarmowego. Dominującym gatunkiem był Candida albicans, wykryto również inwazje C. kefyr, C. famata, C. gla-brata, C. tropicalis. Zidentyfikowano 5 różnych kodów C. albicans, stwierdzono wysoką aktywność wielu hydrolaz, zwłaszcza arylamidazy leucynowej i fosfatazy kwaśnej. Wnioski: Prewalencja grzybów w górnym odcinku przewodu pokarmowego u dzieci zakażonych Helicobac-terpylori była wysoka (73,3±6,3%). Inwazje miały charakter wieloogniskowy. Dominującym gatunkiem była Candida albicans (93,6±2,3%). Stwierdzono biochemiczne wewnątrzgatunkowe różnice między wyizolowanymi szczepami grzybów.

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions