Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Charakterystyka kliniczna cytomegalii wrodzonej i nabytej u dzieci na podstawie własnych obserwacji

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marlena Malarowska | Katarzyna Mazur-Melewska | Anna Mania | Paweł Kemnitz | Kamila Cudnoch | Arleta Kowala-Piaskowska | Wojciech Służewski | Iwona Mozer-Lisewska | Magdalena Figlerowicz

Journal: Przegląd Pediatryczny
ISSN 0137-723X

Volume: 39;
Issue: 3;
Start page: 178;
Date: 2009;
VIEW PDF   PDF DOWNLOAD PDF   Download PDF Original page

Keywords: ludzki wirus cytomegalii | cytomegalia | dzieci

ABSTRACT
Wprowadzenie: Ludzki wirus cytomegalii (human cytomegalovirus - HCMV) jest szeroko rozpowszechniony na świecie. Zakażenia nim wywołane są szczególnie niebezpieczne dla osób o obniżonej odporności, a także dla dzieci. We wczesnym okresie ciąży HCMV wykazuje działanie teratogenne, może również powodować proces zapalny obejmujący liczne narządy. Cel pracy: Analiza obrazu klinicznego wrodzonej i nabytej cytomegalii u dzieci oraz następstw choroby w zależności od jej postaci w oparciu o własne doświadczenia. Materiał i metody: Badaniem objęto 59 dzieci z cytomegalią, które pozostawały pod opieką Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Rozpoznanie ustalono na podstawie współistnienia parametrów klinicznych, serologicznych oraz wirusologicznych. Wyniki: W grupie dzieci z cytomegalią wrodzoną najczęściej stwierdzano różnorodne objawy świadczące o przebytym zakażeniu ośrodkowego układu nerwowego (83%): opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, zaniki korowe, padaczkę, małogłowie, zwapnienia wewnątrzczaszkowe, wodogłowie, autyzm. Natomiast charakterystycznym objawem cytomegalii nabytej było powiększenie węzłów chłonnych (59%). Wnioski: Obraz kliniczny cytomegalii u dzieci jest różnorodny. Wczesne zakażenia HCMV są jednym z czynników wywołujących poważne choroby ośrodkowego układu nerwowego, których skutki będą ponosić pacjenci niejednokrotnie przez całe życie.
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil