Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Checking Knowledge in Online Encyclopaedias: Towards a Behavioural Approach to Data Accessibility

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Marcin Overgaard Ptaszynski

Journal: Lexikos
ISSN 1684-4904

Volume: 20;
Date: 2011;
Original page

Keywords: ENCYCLOPAEDIA | ELECTRONIC LEXICOGRAPHY | ACCESS | STRUCTURE | ACCESS ROUTE | SIMPLE INFORMATION NEED | COMPLEX INFORMATION NEED | KNOWLEDGE ACQUISITION

ABSTRACT
ABSTRACT: This article outlines a new approach to data access in electronic encyclopaedias. Contrary to most of the existing research, which treats access as a lexicographer-dominated, structural concept, access is viewed here as a process which is essentially user-driven. The role of the lexicographer is to facilitate this process, so that it can become rapid and unimpeded, but their control of it should be reduced to a minimum. This can only be achieved if access to data is adjusted to the specific type of need for information. Accordingly, the article examines three forms of data access applicable in situations in which the user experiences the need for a finite, specific amount of information. The results of the examination confirm that access to data is indeed a process whose success depends on the interaction between the user, the data, and the type of need for information which the given reference work aims to satisfy.OPSOMMING: Die nagaan van kennis in aanlynensiklopedieƫ: Op weg na 'n gedragsbenadering tot datatoeganklikheid. Hierdie artikel skets 'n nuwe benadering tot datatoegang in elektroniese ensiklopedieƫ. In teenstelling met die meeste bestaande navorsing wat toegang behandel as 'n leksikograaf beheerste, strukturele konsep, word toegang hier gesien as 'n proses wat hoofsaaklik gebruikersgedrewe is. Die rol van die leksikograaf is om hierdie proses te vergemaklik sodat dit vinnig en ongehinderd kan plaasvind, maar sy beheer daarvan behoort tot 'n minimum beperk te word. Dit kan slegs bereik word indien toegang tot data aangepas word by die spesifieke soort behoefte aan inligting. Gevolglik behandel die artikel drie maniere van datatoegang wat van toepassing is in situasies waarin die gebruiker die behoefte vir 'n definitiewe, spesifieke hoeveelheid inligting ondervind. Die resultate van die ondersoek bevestig dat toegang tot data inderdaad 'n proses is waarvan die sukses berus op die wisselwerking tussen die gebruiker, die data en die soort behoefte aan inligting wat die bepaalde naslaanwerk beoog om te bevredig.Sleutelwoorde: ENSIKLOPEDIE, ELEKTRONIESE LEKSIKOGRAFIE, TOEGANG, STRUKTUUR, TOEGANGSROETE, EENVOUDIGE INLIGTINGSBEHOEFTE, KOMPLEKSE INLIGTINGSBEHOEFTE, KENNISVERKRYGING
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?