Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Choroba Dercuma – bardzo rzadki przypadek kliniczny w różnicowaniu chorób reumatycznych

ADD TO MY LIST
 
Author(s): Katarzyna Pawlak-Buś | Piotr Leszczyński

Journal: Reumatologia
ISSN 0034-6233

Volume: 49;
Issue: 3;
Start page: 203;
Date: 2011;
Original page

Keywords: choroba Dercuma | adipositas dolorosa | zespół Dercuma

ABSTRACT
Choroba Dercuma jest bardzo rzadko spotykanym i rozpoznawanymw praktyce klinicznej przewlekłym, postępującym schorzeniemo nieznanej etiologii. Cechą najbardziej charakterystycznąjest obecność mnogich i bolesnych tłuszczaków w tkance podskórnejróżnych okolic ciała. Zmiany guzowate wywołują uciski powodują znaczące dolegliwości bólowe. W patogenezie tej chorobyistotną rolę odgrywają cytokiny zapalne, szczególnie czynnikmartwicy nowotworów α (tumour necrosis factor – TNF-α). Dolegliwościbólowe są związane głównie z zaburzeniami autonomicznegoukładu nerwowego. Najczęściej choroba dotyczy dorosłychotyłych kobiet w wieku pomenopauzalnym. U mężczyzn występujerzadziej – u ok. 16% w wieku dorosłym.Opisano przypadek 49-letniej pacjentki z chorobą zwyrodnieniowąstawów po endoprotezoplastyce prawego stawu biodrowego, którazgłosiła się do lekarza z powodu uporczywych dolegliwości bólowychlędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa oraz licznych bo -les nych guzów tkanki podskórnej. Zmiany guzowate pojawiały sięsukcesywnie od ok. 2 lat, początkowo małe i niebolesne zwiększałyswoje rozmiary, zajmowały nowe obszary ciała i powodowały znaczącedolegliwości bólowe z przeczulicą skóry. Chora była leczonaprzeciwbólowo i przeciwzapalnie bez pożądanej poprawy. Wcześ niejna oddziale dermatologicznym, z uwagi na niewspółmiernie dużedolegliwości bólowe w stosunku do stwierdzanych klinicznie zmianskórnych, wysunięto podejrzenie choroby Dercuma i wykonanobiopsję potwierdzającą zmiany o typie adipositas dolorosa. ChorobaDercuma po raz pierwszy została opisana w 1892 r. przez amerykańskiego neurologa Francisa Xaviera Dercuma z Filadelfii i do dziśpozostaje rzadką, trudną do diagnostyki, różnicowania i leczenia jednostkąkliniczną, która może mieć znaczenie w praktyce reumatologicznej.W artykule omówiono obraz kliniczny choroby Dercuma, jejpatogenezę, podział zmian skórnych (tab. I) oraz określono jej ścisłyzwiązek z codzienną praktyką lekarza reumatologa. Przedstawionodokumentację fotograficzną zmian, które powodowały największedolegliwości bólowe (ryc. 1–3).
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?